Regulamin sprzedaży

Platforma zamawiania leków - Regulamin sprzedaży

 1. Ofertą "Platformy zamawiania leków www.recepta.pl" objęte są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki dietetyczne, kosmetyczne i pielęgnacyjne (zwane dalej łącznie "produktami"), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Zakupy w "Platformie zamawiania leków www.recepta.pl" dokonywane są w ten sposób, że Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.recepta.pl, zaś zakup zamówionych produktów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są przez niego w lokalu wybranej przez niego - spośród wskazanych na stronie www.recepta.pl – aptece znajdującej się na terenie kraju.
 3. Sprzedaż produktów w "Platformie zamawiania leków www.recepta.pl" nie jest sprzedażą wysyłkową. W konsekwencji złożenia zamówienia z opcją odbioru produktów w wybranej aptece, zakup zamówionych produktów i zapłata ceny dokonywane są w lokalu apteki.
 4. Produkty dostępne poprzez "Platformę zamawiania leków www.recepta.pl" są oferowane i sprzedawane przez poszczególne apteki.
 5. Strona internetowa www.recepta.pl jest obsługiwana i zarządzana przez PGF SA z siedzibą w Łodzi. PGF SA udostępnia jedynie witrynę internetową; nie jest sprzedawcą produktów dostępnych poprzez "Platformę zamawiania leków www.recepta.pl".
 6. Produkty oferowane poprzez "Platformę zamawiania leków www.recepta.pl" przechowywane są w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich określonych przez producentów tych produktów wymagań jakościowych.
 7. Ceny produktów wskazane w ofercie "Platformy zamawiania leków www.recepta.pl" są cenami detalicznymi brutto i podlegają stałej aktualizacji.
 8. Przedmiotem jednorazowego zamówienia mogą być produkty w łącznej cenie nie niższej niż 20 zł. Klient może dokonać zakupu nie przekraczającego 100 jednostkowych opakowań w ciągu kolejnych 24 godzin.
 9. W celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje rejestracji na stronie www.recepta.pl, podając dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje zamówione produkty oraz sposób płatności. Jednocześnie Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków realizacji zamówienia określonych w niniejszym regulaminie. Sposób składania zamówień poprzez "Platformę zamawiania leków www.recepta.pl" został szczegółowo przedstawiony w zakładce "Centrum Pomocy).
 10. Klient każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z informacją o przewidywanym terminie odbioru w aptece produktów objętych zamówieniem (data i godzina).
 11. "Platforma zamawiania leków www.recepta.pl" umożliwia odbiór zakupionych produktów w lokalu apteki wybranej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż:
  1. 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób określony w pkt. 10, w przypadku potwierdzenia dokonanego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku do godz. 21.00;
  2. 72 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w sposób określony w pkt. 10, w przypadku potwierdzenia dokonanego w soboty, niedziele i święta.
 12. Zamówione produkty będą dostępne w wybranej przez Klienta aptece przez okres 7 dni następujących po upływie terminu określonego w pkt. 1) lub 2) powyżej
 13. Wskazane w pkt. 11 terminy odbioru zamówionych produktów mogą ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku braku produktów w aktualnej ofercie, o czym Klient zostanie powiadomiony w treści informacji o możliwości realizacji zamówienia, przesłanej mu zgodnie z postanowieniami pkt. 10.
 14. W przypadku zamówienia produktów, Klient nie ponosi - poza ceną sprzedaży - żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 15. Płatność ceny zamówionych produktów dokonywana jest gotówką bądź kartą płatniczą akceptowaną w aptece. Karty płatnicze, za pomocą których Klient może dokonać płatności, wskazane są na stronie internetowej apteki wskazanej przez Klienta w zamówieniu.
 16. Na żądanie Klienta apteka, w której dokonany został zakup produktów, wystawi fakturę VAT.
 17. Produkty zamówione poprzez "Platformę zamawiania leków www.recepta.pl" podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:
  1. produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji; zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Zasada ta odpowiada regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t. j.). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się telefonicznie z daną apteką i ustalić warunki zwrotu.
  2. pozostałe produkty (np. środki kosmetyczne, higieniczne, pielęgnacyjne) nie podlegają zwrotowi. Sprzedaż realizowana w ramach „Platformy zamawiania leków www.recepta.pl” nie jest sprzedażą wysyłkową i jako taka nie podlega regulacji przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w zakresie możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu tychże przepisów.
 18. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych, lub których termin ważności upłynął), klient uprawniony jest do złożenia reklamacji bezpośrednio w aptece.
 19. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez Aptekę dokonującą sprzedaży niezwłocznie.
 20. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień poprzez "Platformę zamawiania leków www.recepta.pl" prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:  pomoc@recepta.pl 

Kontakt:
e-mail: pomoc@recepta.pl
PGF SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź