Zdjęcie produktu Acard

Acard tabl. pow. 75mg 60

Lek Acard stosuje się profilaktycznie w chorobach, w których istnieje zagrożenie powstania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Lek zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację, czyli zlepianie się płytek krwi. Preparat jest stosowany między innymi w celu zapobiegania zawałowi serca, w chorobie wieńcowej, po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach oraz w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u osób długotrwale unieruchomionych. Lek jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

12,06

Kategorie:
Układ krążenia » Preparaty wzmacniające serce
Układ krążenia » Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Tagi:
choroba wieńcowa, zaburzenia krążenia, tabletki, zawał serca, wspomaganie serca, polpharma, kwas acetylosalicylowy, polfa warszawa, krążenie, miażdżyca

Zakrzepy i zatory w naczyniach krwionośnych stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia człowieka. Powstanie zatoru jest poprzedzone procesem tworzenia się zakrzepów w chorych naczyniach. W uszkodzonym śródbłonku osadzają się płytki krwi, które następnie tworzą skrzeplinę, mogącą zwiększać swoją objętość. Fragmenty skrzepliny mogą odrywać się od ściany naczynia, przemieszczać się z prądem krwi i osiadać w innym miejscu, zwężając światło naczyń, a w konsekwencji utrudniając przepływ krwi. Powstanie zatoru w naczyniach krwionośnych może być fatalne w skutkach i doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

W chorobach, które wiążą się z ryzykiem powstawania zakrzepów i zatorów, profilaktycznie stosuje się leki hamujące agregację, czyli zlepianie się płytek krwi. Należy jednak pamiętać, że w zapobieganiu rozwojowi chorób układu krwionośnego wskazane są też: prowadzenie higienicznego, zdrowego trybu życia, utrzymywanie prawidłowej masy ciała oraz eliminacja nikotyny, która niszczy naczynia wieńcowe i mózgowe.

Lek Acard jest stosowany:
- w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
- w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
- w niestabilnej chorobie wieńcowej,
- w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca,
- po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych,
- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu,
- u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
- w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
- w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który wykazuje działanie hamujące agregację płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, w przebiegu których istnieje zagrożenie powstania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka jest mniejsze.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Acard może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu. Stosowania leku należy zaprzestać także w przypadku pojawienia się krwawienia (np. z przewodu pokarmowego, które objawia się czarnymi stolcami) lub krwotoków. Lekarz oceni stopień nasilenia objawów i podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania.

Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:

Często (u 1 do 10 na 100 osób):
- objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 osób):
- stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy,
- przemijające zaburzenia czynności wątroby.

Rzadko lub bardzo rzadko:
- poważne krwawienia, takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, objawiający się czarnymi stolcami, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie).

Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i/lub niedokrwistości z niedoboru żelaza, które może objawiać się osłabieniem i bladością.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):
- ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, który objawia się obrzękiem twarzy, powiek, języka i krtani, znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego oraz zaburzeniami rytmu serca i oddychania),
- zaburzenia czynności nerek,
- zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

Ponadto występowały:
- zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania),
- reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego, w tym astma),
- zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,
- krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł.

Nie należy stosować leku Acard:
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi,
- jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy,
- jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby),
- jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych, które objawiają się dusznością i świszczącym oddechem,
- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży),
- jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Acard należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające – patrz podpunkt „Nie należy stosować leku Acard”,
- jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa,
- jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit,
- jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna),
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca,
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.

Nie należy stosować leku Acard przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, w tym również przed niewielkimi zabiegami, takimi jak usunięcie zęba.

Lek Acard a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie leku ACARD:
- z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- z ibuprofenem.

Można stosować lek ACARD po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi poniżej:
- z lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna),
- z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami,
- z lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron),
- z lekami przeciwcukrzycowymi – doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną,
- z lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna),
- z lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna),
- z lekami moczopędnymi (np. furosemid),
- z glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo,
- z lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl),
- z kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy),
- z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień,
- z digoksyną (lek nasercowy).

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Acard można stosować w pierwszych sześciu miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może przyczynić się do powstania komplikacji u matki oraz dziecka.

Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Karmienie piersią nie jest zalecane w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Acard nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Acard należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acard. Lek Acard dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas jego stosowania.

Stosować doustnie.

Zwykle zaleca się dawkowanie: 1 tabletka (75 mg) na dobę.
Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku. Należy połykać je w całości, popijając niewielką ilością wody.

Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, dzięki czemu zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg).
Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acard

W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjent powinien zostać natychmiast przewieziony do szpitala.

Pierwszymi objawami zatrucia są: szumy uszne, przyspieszenie oddechu, gorączka, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne.

W cięższych przypadkach mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Acard

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku Acard

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

Podobne produkty do Acard, 75 mg, tabl.dojelit., 60 szt

Kupujący Acard, 75 mg, tabl.dojelit., 60 szt
Kupowali również