Zdjęcie produktu Arcalen

Arcalen (20 mg+12,5 mg)/g, maść, 30 g

Maść łagodzi dolegliwości związane z różnego rodzaju drobnymi stanami pourazowymi, jak siniaki i stłuczenia, przyspiesza wchłanianie krwiaków, działa przeciwzapalnie, zmniejsza dolegliwości bólowe. Do stosowania także przy bólach mięśniowych.

14,75

Kategorie:
Dla sportowców » Maści, kremy i żele
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Mięśnie i stawy » Stłuczenia, zwichnięcia
BESTSELLERY

Tagi:
maść, bóle mięśniowe, siniaki, arnika, herbapol, nagietek lekarski, stłuczenia

Tra­dy­cyj­nie w róż­ne­go ro­dza­ju nie­wiel­kich sta­nach po­ura­zo­wych, jako śro­dek uła­twia­ją­cy i przy­spie­sza­ją­cy re­sorp­cję ma­łych wy­le­wów pod­skór­nych (si­nia­ków), w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia obrzę­ków po ura­zach me­cha­nicz­nych np. przy stłu­cze­niach. Tra­dy­cyj­nie maść sto­so­wa­na jest rów­nież w bó­lach mię­śnio­wych po tre­nin­gach spor­to­wych, do ma­sa­żu.

Przyjmuje się, że składniki maści Arcalen działają przeciwzapalnie, przeciwkrzepliwie, zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, wywierają korzystny wpływ na krążenie obwodowe. Na skutek zmniejszenia przepuszczalności naczyń włosowatych zmniejsza się obrzęk i stan zapalny a tym samym dolegliwości bólowe.

Nad­wraż­li­wość na któ­ry­kol­wiek ze skład­ni­ków (w tym sub­stan­cje po­moc­ni­cze), uczu­le­nie na ar­ni­kę, na­gie­tek lub inne ro­śli­ny z ro­dzi­ny Aste­ra­ce­ae = Com­po­si­tae.

Pro­dukt lecz­ni­czy do sto­so­wa­nia ze­wnętrz­ne­go. Do­ro­śli i mło­dzież po­wy­żej 12 roku życia: miej­sca po nie­wiel­kich ura­zach (stłu­cze­nia, si­nia­ki) sma­ro­wać cien­ką war­stwą maści kilka razy dzien­nie; do ma­sa­żu lecz­ni­cze­go po in­ten­syw­nym wy­sił­ku fi­zycz­nym sto­so­wać maść w ilo­ści 3,0 - 4,0 g (pasmo maści o dłu­go­ści ok. 5 cm).

Wy­ciąg gęsty zło­żo­ny z ko­szycz­ków ar­ni­ki i na­giet­ka (Extrac­tum spis­sum com­po­si­tum ex: Ar­ni­cae et Ca­len­du­lae an­tho­dis; DER: 3-7:1; eks­tra­hent: me­ta­nol 90 %) 20 mg/g; wy­ciąg suchy z kory kasz­ta­now­ca (Hip­po­ca­sta­ni cor­ti­cis extrac­tum sic­cum; DER: 40-90:1; eks­tra­hent: me­ta­nol 90 %) 12,5 mg/g.

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała, magnezu stearynian, olejek cytrynowy, mieszanina 1,2-dibromo-2,4-dicyjanobutanu i 2-fenoksyetanolu w proporcji 20%-80%, woda oczyszczona.

 

 

Podobne produkty do Arcalen, (20 mg + 12,5 mg)/g, masc, 30 g

Kupujący Arcalen, (20 mg + 12,5 mg)/g, masc, 30 g
Kupowali również