Biosotal 80 Tabletki, 80 mg, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Biosotal 80 Tabletki, 80 mg, 30 szt.

8,91

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

  • Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu serca,
  • nadkomorowe zaburzenia rytmu: migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz śródwęzłowy i okołowęzłowy,
  • zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a.

Sotalol ma zarówno działanie charakterystyczne dla leków beta-adrenolitycznych jak i powoduje wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego. Sotalol wydłuża czas trwania potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym, opóźniając fazę repolaryzacji. Główne działanie sotalolu polega na wydłużeniu okresu refrakcji w przedsionkach, komorach i dodatkowych drogach przewodzenia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane sotalolu wynikają z jego zdolności blokowania receptorów β-adrenergicznych. Działania niepożądane mają zwykle przejściowy charakter i rzadko wymagają odstawienia leku. Ponadto ustępują one zwykle po zmniejszeniu dawki podawanego leku. Najistotniejsze działania niepożądane dotyczą aktywności proarytmicznej, włączając zaburzenia rytmu typu torsades de pointes.

U niektórych osób sotalol może powodować bóle i zawroty głowy, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania. Może to czasowo ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na sotalol, sulfonamidy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, choroby serca, niedociśnienie, astmę oskrzelową i inne stany spastyczne oskrzeli, zaburzenia krążenia obwodowego, zaburzenia czynności nerek, niewyrównane zaburzenia elektrolitowe (obniżony poziom potasu, magnezu), guz chromochłonny nadnerczy, cukrzycę, nadczynność tarczycy.
 
Gdy przyjmujesz leki na serce (inne leki przeciwarytmiczne), obniżające ciśnienie, uspokajające i nasenne, doustne leki przeciwcukrzycowe, insulinę, leki zobojętniające sok żołądkowy. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Stosownie leku w drugim i trzecim trymestrze ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

1 tabletka produktu leczniczego Biosotal 80 zawiera 80 mg sotalolu chlorowodorku (Sotaloli hydrochloridum). Substancja pomocnicza: laktoza 30 mg.

Kupujący Biosotal 80, 80 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również