Cavinton 5mg/ml, konc, d/sporz, r/d/inf(i.rów)InPh,Buł,10amp


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Cavinton 5mg/ml, konc, d/sporz, r/d/inf(i.rów)InPh,Buł,10amp

31,27

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Cavinton stosuje się w leczeniu następujących chorób:

  • ostrych stanów niedokrwienia mózgu: napadowego, przemijającego niedokrwienia (ang. transient ischaemic attack, TIA) i udaru niedokrwiennego oraz stanów po udarze, gdy konieczne jest leczenie pozajelitowe; 
  • przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka (np. zakrzepicy, niedrożności środkowej tętnicy lub żyły siatkówki);
  • starczego przytępienia słuchu pochodzenia naczyniowego lub spowodowanego toksycznym wpływem leków, czy też innego rodzaju starczego przytępienia słuchu (samoistnego, w wyniku działania hałasu), choroby Meniere’a i szumu w uszach.

Lek Cavinton zawiera substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem o złożonym mechanizmie działania, stosowanym w leczeniu lub łagodzeniu objawów chorób związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych poważnych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem: - uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca,  - znaczne zmiany ciśnienia krwi.

Działania niepożądane wymienione poniżej są pogrupowane według częstości występowania.

Częste działania niepożądane (może występować u nie więcej niż 1 na 10 osób): - zmiany ciśnienia krwi (głównie zmniejszenie ciśnienia krwi), - uderzenia krwi do głowy, - zapalenie żył.

Niezbyt częste działania niepożądane (może występować u nie więcej niż 1 na 100 osób): - zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie i pocenie się. Objawy te mogą wiązać się z chorobą podstawową. - zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT), częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie leku Cavinton, - nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej, - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, - alergiczne odczyny skórne.

Rzadkie działania niepożądane (może występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób): - leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), - bóle brzucha.

Kiedy nie stosować leku Cavinton Forte:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;
  • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod antykoncepcyjnych; 
  • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca, tj. ciężka choroba niedokrwienna serca lub ciężkie zaburzenia rytmu serca;
  • w ostrej fazie udaru krwotocznego;
  • u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cavinton należy omówić to z lekarzem. U osób z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) oraz u pacjentów z niemiarowością i zespołem wydłużonego odcinka QT (zmiany w zapisie EKG), lek można stosować po starannym rozważeniu przez lekarza korzyści względem możliwego ryzyka w wyniku zastosowanej terapii. Zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG (badanie elektrokardiologiczne - badanie czynności serca) u pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

Cavinton nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Leku nie należy stosować ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W badaniach klinicznych nie obserwowano interakcji z lekami beta-adrenolitycznymi, takimi jak: kloranolol (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym, w zaburzeniach rytmu serca), pindolol (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu serca) oraz klopamid (lek moczopędny stosowany w nadciśnieniu tętniczym, obrzękach w niewydolności krążenia), glibenklamid (lek stosowany w cukrzycy), digoksyna (lek stosowany w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego, w zaburzeniach rytmu serca), acenokumarol (lek zmniejszający krzepliwość krwi, stosowany w chorobie zakrzepowej, zatorach tętniczych w chorobach serca) lub hydrochlorotiazyd (lek moczopędny stosowany w nadciśnieniu tętniczym, obrzękach w niewydolności serca). W pojedynczych przypadkach winpocetyna wzmaga działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi) α-metylodopy (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym), dlatego podczas jednoczesnego stosowania tych leków zaleca się systematyczną kontrolę ciśnienia krwi. Należy zachować ostrożność stosując Cavinton jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, oraz z lekami przeciwarytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) i przeciwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas terapii lekiem Cavinton. W przeciwnym razie podawanie winpocetyny jest przeciwwskazane. Cavinton jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosowany wyłącznie z przepisu lekarza. Lek należy podawać wyłącznie w powolnym wlewie kroplowym. Nie podawać leku we wstrzyknięciu domięśniowym Nie podawać dożylnie nierozcieńczonego leku.

Substancją czynną leku jest winpocetyna.

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, sodu pirosiarczyn (E223), kwas winowy, alkohol benzylowy, sorbitol (E 420), woda do wstrzykiwań.

Cavinton zawiera sorbitol (E 420): Lek zawiera 160 mg sorbitolu w każdej ampułce. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, pacjent nie może przyjmować tego leku

Cavinton zawiera alkohol benzylowy: Lek zawiera 20 mg alkoholu benzylowego w każdej ampułce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Pacjenci z chorobami nerek powinni skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Cavinton zawiera pirosiarczyn sodu (E 223): Lek zawiera 2 mg pirosiarczynu sodu w każdej ampułce. Pirosiarczyn sodu może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na ampułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Roztwór do infuzji należy zużyć w ciągu 3 godzin od momentu przygotowania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda Cavinton i co zawiera opakowanie: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, bezbarwny do lekko zielonkawego Ampułki z oranżowego szkła w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 10 ampułek po 2 ml.

Kupujący Cavinton, 5mg/ml;2ml,konc.d/sp.r.d/inf(i.row)InPh,Bul,10amp
Kupowali również