Cinie 50 Tabletki, 50 mg, 6 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Cinie 50 Tabletki, 50 mg, 6 szt

Lek Cinie jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków przeciwmigrenowych. Substancją czynną zawartą w leku Cinie jest sumatryptan, agonista receptora 5HT1. Uważa się, że migrena jest wynikiem rozszerzenia naczyń krwionośnych. Lek Cinie powoduje skurcz naczyń krwionośnych i w wyniku tego łagodzi migrenowy ból głowy.

43,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Cinie jest stosowany do leczenia ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury (objawy przepowiadające, które zazwyczaj obejmują zaburzenia widzenia, takie jak błyski świetlne, linie, gwiazdki lub fale).

Lek Cinie jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków przeciwmigrenowych. Substancją czynną zawartą w leku Cinie jest sumatryptan, agonista receptora 5-HT1. Uważa się, że migrena jest wynikiem rozszerzenia naczyń krwionośnych. Lek Cinie powoduje skurcz naczyń krwionośnych i w wyniku tego łagodzi migrenowy ból głowy.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano wystąpienie następujących ciężkich działań niepożądanych ale częstość ich występowania jest nieznana

- Skórne reakcje alergiczne: wysypka skórna w postaci czerwonych plamek lub pokrzywki (guzki). Anafilaksja (ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk powiek, twarzy lub warg i nagle pojawiający się świszczący oddech, kołatanie serca lub ucisk w klatce piersiowej).

 Jeśli wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Cinie i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Możliwe jest wystąpienie niżej wymienionych działań niepożądanych z następującą częstością:

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

- Senność, zawroty głowy, mrowienie. Niezwyczajne odczucia, w tym drętwienie, mrowienie, uczucie gorąca lub zimna.

- Przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego krwi (występujący wkrótce po leczeniu), zaczerwienienie.

- Nudności lub wymioty.

- Uczucie ucisku. Zazwyczaj jest przemijające, ale może być bardzo nasilone i może dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła. Bóle mięśni.

- Duszność.

 - Ból, uczucie ciepła lub zimna, ucisku, napięcia lub lęku. Objawy te mogą być bardzo nasilone i mogą dotyczyć dowolnej części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła.

- Uczucie osłabienia, zmęczenia.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjenta):

- Lek Cinie może wpływać na wyniki badań krwi oceniających czynność wątroby.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- Oczopląs (mimowolne ruchy gałek ocznych), mroczki (czarne plamy w polu widzenia), drżenia i dystonia (mimowolne skurcze mięśni).

- Drgawki – zwykle u pacjentów z padaczką w wywiadzie.

- Zaburzenia widzenia (migotania, podwójne widzenie, zmniejszone widzenie, utrata widzenia, w tym trwałe uszkodzenie), choć mogą one być związane z samym napadem migrenowym.

- Przyspieszona czynność serca, zwolniona czynność serca, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca oraz ciężkie powikłania dotyczące tętnic wieńcowych, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego, przejściowe zmiany niedokrwienne w EKG.

- Spadek ciśnienia tętniczego krwi, choroba objawiająca się występowaniem blednięcia lub zasinienia skóry i (lub) bólu palców u rąk i stóp, nosa lub szczęk w odpowiedzi na zimno lub stres (objaw Raynauda).

- Zapalenie okrężnicy (część jelita), które objawia się bólem w dolnej, lewej części brzucha i krwistą biegunką. Biegunka.

- Sztywność karku. Bóle stawów.

- Uczucie niepokoju.

- Nadmierne pocenie się.

Kiedy nie przyjmować leku Cinie:                                                                                                                                              

- jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;       

- jeśli u pacjenta w przeszłości miał miejsce zawał mięśnia sercowego;

- jeśli u pacjenta występuje choroba serca;

- jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o chorobie serca, takie jak chwilowy ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;                                                                                           

- jeśli u pacjenta w przeszłości miał miejsce udar mózgu lub przejściowy napad niedokrwienny mózgu (lżejsza forma udaru, która trwa krócej niż 24 godziny);

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia krwi w nogach wywołujące skurcze powodujące ból podczas chodzenia (zaburzenia krążenia obwodowego);

-jeśli u pacjenta stwierdza się znacząco podwyższone ciśnienie tętnicze lub jeśli ciśnienie tętnicze jest wysokie pomimo leczenia;

- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby; 

- jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lub w niedalekiej przeszłości przyjmował leki zawierające ergotaminę lub leki zawierające pochodne ergotaminy (w tym metyzergid), lub inne tryptany, lub agonistów receptorów 5-hydroksytryptaminowych 5HT1, (takie jak naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan); 

- jeśli u pacjenta aktualnie lub w niedalekiej przeszłości stosowano leki przeciwdepresyjne należące do grupy tak zwanych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO).

- jeśli u pacjenta istnieje podejrzenie występowania jednego z wyżej wymienionych stanów, lub istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Cinie. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim lekarz zaleci stosowanie leku Cinie powinien ustalić czy ból głowy jest spowodowany migreną, a nie innym schorzeniem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Cinie należy omówić to z lekarzem lubfarmaceutą:

- jeśli u pacjenta występują schorzenia wątroby lub nerek;

- jeśli u pacjenta rozpoznano padaczkę lub inną chorobę, która może obniżać próg drgawkowy;

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na leki przeciwbakteryjne należące do grupy sulfonamidów;

- jeśli pacjent jest leczony z powodu wysokiego ciśnienia krwi, ponieważ w niewielu przypadkach sumatryptan podwyższa ciśnienie krwi;

- jeśli pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, takie jak fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina lub sertralina) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI, takie jak wenlafaksyna). Podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI lub SNRI i sumatryptanu obserwowano hiperrefleksję i brak koordynacji ruchowej;

- jeśli u pacjenta wystąpi ból i (lub) uczucie ucisku w klatce piersiowej lub w gardle. Objawy te są zazwyczaj krótkotrwałe. Jeżeli utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

- jeśli u pacjenta wystąpią przewlekłe bóle głowy w ciągu dnia. Stosowanie leku Cinie zbyt często może powodować wystąpienie przewlekłych bólów głowy. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może okazać się konieczne przerwanie stosowania leku Cinie;

- jeśli u pacjenta istnieje zagrożenie wystąpienia choroby serca (np. pacjenci z cukrzycą, nałogowi palacze lub pacjenci w trakcie nikotynowej terapii zastępczej), a szczególnie u kobiet po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat, u których występują wymienione czynniki ryzyka, przed rozpoczęciem stosowania leku Cinie lekarz powinien zbadać czynność serca. Po przyjęciu leku Cinie, bardzo rzadko, odnotowano wystąpienie poważnych objawów ze strony serca, nawet jeżeli wcześniej nie stwierdzono objawów choroby serca. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Cinie a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność leku Cinie, jak również Cinie może wpływać na skuteczność innych leków. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stosowania:

- innych leków przeciwmigrenowych:

- ergotamina, lek stosowany w leczeniu migreny, lub leki działające podobnie, takie jak metysergid. Nie należy stosować leku Cinie jednocześnie z tymi lekami. Po przyjęciu tych leków należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Cinie. Po przyjęciu leku Cinie należy odczekać co najmniej 6 godzin przed zastosowaniem leków zawierających ergotaminę.

- inne tryptany lub agoniści receptorów 5HT1, (takie jak naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan), leki stosowane w leczeniu migreny. Nie należy stosować leku Cinie jednocześnie z tymi lekami. Po przyjęciu tych leków należy odczekać co najmniej 24 godziny przed przyjęciem leku Cinie. Po przyjęciu leku Cinie należy odczekać co najmniej 24 godzin przed zastosowaniem jakichkolwiek tryptanów lub agonistów receptorów 5HT1.

- leków przeciwdepresyjnych:

- inhibitory MAO. Nie wolno przyjmować leku Cinie przez 2 tygodnie po zaprzestaniu leczenia inhibitorami - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jednoczesne stosowanie leku Cinie z lekami z tych grup może powodować zespół serotoninowy (połączenie objawów, które mogą obejmować niepokój ruchowy, stany splątania, potliwość, omamy, nasilone odruchy, skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszona czynność serca i drżenie). Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią takie objawy.

- leków stosowanych w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (maniakalnodepresyjnego), takich jak lit. Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) mogą częściej występować działania niepożądane.

Ciąża i karmienie piersią                                                      

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.                         

Ciąża: Doświadczenie dotyczące stosowania leku Cinie u kobiet w okresie ciąży jest niewielkie. Dostępne dane nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Nie zaleca się stosowania leku Cinie w okresie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.                                             

Karmienie piersią: Sumatryptan, substancja czynna leku Cinie, przenika do mleka. Nie należy karmić piersią w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku Cinie. Mleko odciągnięte w tym czasie należy wyrzucić, nie należy nim karmić dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Migrena lub leczenie migreny lekiem Cinie może powodować senność. W takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Leku Cinie nie należy stosować profilaktycznie, gdyż jest to lek przeznaczony do leczenia napadów migreny. Lek Cinie należy przyjąć jak najszybciej po pojawieniu się bólu migrenowego. Lek jest tak samo skuteczny po podaniu w późniejszej fazie napadu migrenowego.  

Zalecana dawka u dorosłych to 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg.

Jeśli lek Cinie nie spowoduje szybkiego ustąpienia objawów, nie jest korzystne stosowanie kolejnej dawki podczas tego samego napadu. Sumatryptan można zastosować podczas następnego napadu. Jeżeli po przyjęciu jednej dawki objawy ustąpią, a następnie nawrócą, można przyjąć następną tabletkę najwcześniej po 2 godzinach od czasu przyjęcia pierwszej tabletki.  

Nie należy przyjmować więcej niż 300 mg (sześć tabletek po 50 mg lub trzy tabletki po 100 mg) w ciągu 24 godzin.

Nie zaleca się stosowania leku Cinie u dzieci, młodzieży i pacjentów w wieku powyżej 65 lat. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby niewielkiego do umiarkowanego stopnia należy rozważyć stosowanie małych dawek wynoszących 25 mg do 50 mg.

Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą.

Cinie 50: Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cinie

W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Cinie            

Substancją czynną leku jest sumatryptan. Tabletka zawiera 50 mg sumatryptanu (w postaci bursztynianu). Pozostałe składniki to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172).

Lek Cinie zawiera laktozę Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek Cinie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Cinie i co zawiera opakowanie                                                       

Cinie 50: różowe, owalne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie.       

Wielkości opakowań: Cinie 50: Pudełko zawierające 2, 4, 6 lub 12 tabletek w blistrach OPA/Al/PVC//Al.                         

Kupujący Cinie 50, 50 mg, tabl., 6 szt
Kupowali również