Donecept tabletki powlekane 10 mg, 28 szt. (import. rów. DELFARMA)


Zdjęcie podglądowe recepty

Donecept tabletki powlekane 10 mg, 28 szt. (import. rów. DELFARMA)

37,52

Produkt leczniczy Donecept jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Lek Donecept należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy. Jest to lek stosowany w leczeniu objawów otępienia u pacjentów, u których rozpoznano łagodną do średnio ciężkiej postać choroby Alzheimera. Lek jest przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

 

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli u pacjenta wystąpią niżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może potrzebować pilnej pomocy medycznej.  uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są: uczucie mdłości lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu (Rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów)  owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Objawami owrzodzenia są ból żołądka oraz uczucie dyskomfortu (niestrawność) na odcinku między pępkiem a mostkiem (Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)  krwawienie z żołądka lub jelit. Może objawiać się oddawaniem czarnych stolców lub pojawieniem się widocznej krwi z odbytu (Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)  napady (ataki drgawkowe) lub drgawki (Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)  gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem się lub obniżonym poziomem świadomości (zaburzenie zwane „złośliwy zespół neuroleptyczny”) (Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)  osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, szczególnie jeśli jednocześnie występuje uczucie zmęczenia, wysoka gorączka lub ciemne zabarwienie moczu. Objawy te mogą być spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni. Stan ten może być zagrożeniem życia i prowadzić do zaburzeń czynności nerek (stan zwany rabdomiolizą).  Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie które mogą być objawami stanu zagrażającego życiu, znanego jako torsade de pointes (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

Inne działania niepożądane

Bardzo często: (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):  biegunka  nudności  ból głowy.

Często: (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):  przeziębienia  utrata apetytu  omamy, zachowania agresywne, pobudzenie, które ustępują po zmniejszeniu dawki lub zakończeniu leczenia  zawroty głowy, bezsenność, omdlenia  wymioty, zaburzenia żołądkowe  wysypka, świąd  skurcze mięśni  nietrzymanie moczu  uczucie zmęczenia, ból  wypadki (pacjenci mogą być bardziej podatni na upadki i przypadkowe obrażenia)  nietypowe sny, koszmary.

Niezbyt często: (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):  zwolnienie czynności serca  nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

Rzadko: (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):  sztywność lub mimowolne ruchy, występujące zwłaszcza w obrębie twarzy i języka, ale także dotyczące kończyn  zaburzenia serca. Nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) - zmiany w czynności serca widoczne na elektrokardiogramie (EKG) zwane „wydłużonym odstępem QT” - zwiększone libido, hiperseksualność - objaw krzywej wieży w Pizie (polegający na mimowolnym skurczu mięśni z nieprawidłowym skrzywieniem ciała i głowy w jedną stronę).

Kiedy nie stosować leku Donecept

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie lekiem Donecept powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Przed rozpoczęciem stosowania leku Donecept należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:  jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, lub jeżeli przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)  jeśli pacjent kiedykolwiek miał napady drgawkowe. Donepezyl może potencjalnie powodować skłonność do drgawek. Lekarz będzie monitorował objawy występujące u pacjenta  jeśli u pacjenta występują choroby serca (takie jak nieregularne lub bardzo wolne bicie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego)  choroba serca zwana „wydłużonym odstępem QT” lub występowanie w przeszłości pewnych nieprawidłowych rytmów serca, zwanych torsade de pointes lub jeśli ktoś z twojej rodziny ma „wydłużony odstęp QT”  niski poziom magnezu lub potasu we krwi  jeśli pacjent choruje na astmę lub inną przewlekłą chorobę płuc jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła choroba wątroby  jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu  jeśli pacjent ma zostać poddany operacji w znieczuleniu ogólnym, ponieważ dawka leku stosowanego do znieczulenia, może wymagać dostosowania.

 

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Donecept u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

 

Lek Donecept a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych bez recepty. Jest to istotne szczególnie w przypadku:  leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron, sotalol)  leków przeciwdepresyjnych, np. cytalopramu, escytalopramu, amitryptyliny, fluoksetyny  leków przeciwpsychotycznych (np. pimozyd, sertyndol, zyprazydon)  leków stosowanych infekcjach bakteryjnych (takie jak klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, ryfampicyna) - leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazolu  leków stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych (niesteroidowe leki przeciwzapalneNLPZ)  leków zmniejszających napięcie mięśniowe, np. sukcynylocholiny - leków przeciwdrgawkowych, np. fenytoiny lub karbamazepiny  leków nasercowych lub przeciwnadciśnieniowych, np. beta-blokerów  innych leków, które działają w taki sam sposób jak donepezyl (np. galantamina lub rywastygmina) i niektórych leków stosowanych w leczeniu biegunki, chorobie Parkinsona lub astmie  leków do znieczulenia ogólnego.

 

Donecept z alkoholem

Należy unikać picia alkoholu podczas leczenia donepezylem, ponieważ alkohol może zmniejszać efekt działania leku.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Donecept nie powinien być stosowany przez pacjentki karmiące piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Donecept i istniejąca choroba mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia. Jeśli takie objawy wystąpią, nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności należy poradzić się lekarza.

 

Lek Donecept zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 3 Dawka tabletki przyjmowana przez pacjenta może się zmieniać w zależności od czasu trwania leczenia i zaleceń lekarza.

Lek Donecept przyjmuje się doustnie popijając szklanką wody, wieczorem bezpośrednio przed snem.

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donecept

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub szpitalem, w przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana. Należy zawsze zabrać ze sobą lek w opakowaniu, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, wolne tętno, trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni, omdlenie i drgawki.

 

Pominięcie zastosowania leku Donecept

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia tabletki, należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze. Jeśli leczenie zostało przerwane na dłużej niż jeden tydzień, przed przyjęciem następnej dawki należy skontaktować się z lekarzem.

 

Przerwanie stosowania leku Donecept

W przypadku przerwania leczenia, korzyści wynikające z działania donepezylu będą stopniowo się zmniejszać. Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze, chyba że lekarz tak zdecyduje. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: Każda tabletka powlekana zawiera chlorowodorek donepezylu jednowodny odpowiadający 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum).

substancje pomocnicze:

  • Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian
  • Otoczka tabletki:  Opadry II 85F32120 Yellow Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350 Talk Tytanu dwutlenek (E171) Żelaza tlenek żółty (E172)

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Donecept, 10 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Rumunia, 28 szt
Kupowali również