Elicea 10 mg, tabletki powlekane, import równoległy, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Elicea 10 mg, tabletki powlekane, import równoległy, 28 szt

15,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Lek Elicea zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów dużej depresji) oraz zaburzeń lękowych [takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne].

Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają ważną rolę w rozwoju depresji i związanych z nią zaburzeń. Może upłynąć kilka tygodni zanim pacjent odczuje poprawę. Dlatego należy kontynuować stosowanie leku Elicea, nawet jeśli początkowo nie ma poprawy samopoczucia. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent stosując ten lek nie czuje poprawy lub czuje się gorzej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zwykle działania niepożądane są lekkie i ustępują po kilku tygodniach leczenia. Należy mieć świadomość, że niektóre z tych działań niepożądanych mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Bardzo często: mdłości.

Często: stany zapalne zatok, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, niepokój, pobudzenie, nieprawidłowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, pieczenie skóry, biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej, nadmierne pocenie się, bóle stawów i/lub mięśni, zaburzenia funkcji seksualnych (opóźnienie wtrysku, zaburzenia wzwodu, zmniejszony popęd płciowy, trudność w osiągnięciu orgazmu u kobiet), uczucie zmęczenia, gorączka, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, świąd, zgrzytanie zębami, pobudzenie ruchowe, nerwowość, napady lęku, stany splątania, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenia , zaburzenia widzenia, szumy uszne, wypadanie włosów, krwawienie z pochwy, zmniejszenie masy ciała, szybkie bicie serca, obrzęk kończyn, krwawienie z nosa.

Rzadko: agresja, depersonalizacja, omamy, wolne bicie serca.

Kiedy nie stosować leku Elicea:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki należące do grupy inhibitorów MAO, w tym selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk), 
 • jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub występowały one w przeszłości (stwierdzone w EKG - badaniu oceniającym czynność serca), 
 • jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu zaburzeń rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca

 

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia lub choroby, ponieważ lekarz powinien uwzględnić takie informacje. W szczególności, należy poinformować lekarza: 

 • Jeśli pacjent ma padaczkę. W razie wystąpienia napadów drgawkowych po raz pierwszy lub zwiększenia ich częstości, należy przerwać stosowanie leku Elicea 
 • Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Konieczne może być dostosowanie dawki przez lekarza. 
 • Jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku Elicea może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi. 
 • Jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi.
 • Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień lub siniaków. 
 • Jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami. 
 • Jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca. 
 • Jeśli pacjent ma lub miał chorobę serca lub ostatnio przebył zawał mięśnia sercowego. 
 • Jeśli pacjent ma wolne tętno spoczynkowe i (lub) wie, że może mieć niedobór soli w wyniku długotrwałej, ciężkiej biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych (diuretyków). 
 • Jeśli u pacjenta występuje szybka lub nieregularna akcja serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na zaburzenia akcji serca. 
 • Jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

 

Leku Elicea nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie stosować leku Elicea, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksifloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, głównie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Należy poinformować lekarza, jeśli przyjmujesz inne leki przeciwdepresyjne, selegilinę, antybiotyk linezolid, lit (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofan, sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (stosowany w silnych bólach), cymetydynę i omeprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru), preparaty dziurawca zwyczajnego, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, warfarynę, dipyrydamol i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi), meflochinę (stosowana w leczeniu malarii), neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy), flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowe), rysperydon, tiorydazynę i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Uwaga! Leczenie lekiem Elicea można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO). Po zakończeniu stosowania leku Elicea należy zaczekać 7 dni zanim zacznie się stosowanie któregokolwiek z leków należących do powyższej grupy. 

Leku Elicea nie należy przyjmować z posiłkiem. Tak jak w przypadku innych leków, leku Elicea nie należy przyjmować jednocześnie z alkoholem, chociaż nie wykazano oddziaływania leku Elicea z alkoholem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży nie powinna przyjmować leku Elicea, zanim nie omówi z lekarzem zagrożeń i korzyści wynikających z jego stosowania. Jeśli pacjentka stosuje lek Elicea w 3 ostatnich miesiącach ciąży, powinna mieć świadomość, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w oddychaniu, sina barwa skóry, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożone odruchy, drżenie, drżączka, drażliwość, letarg, płaczliwość, senność i trudności w zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pacjentka powinna mieć pewność, że położna i (lub) lekarz wiedzą, że przyjmuje ona lek Elicea. Leki takie jak Elicea, przyjmowane w czasie ciąży, szczególnie w 3 ostatnich miesiącach ciąży, mogą zwiększać ryzyko ciężkiego zaburzenia u dziecka, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN), objawiającego się zwiększeniem częstości oddychania i sinieniem skóry. Objawy występują przeważnie w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu dziecka. Jeżeli wystąpią powyższe objawy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub położną. W przypadku stosowania leku Elicea podczas ciąży, nigdy nie należy nagle odstawiać tego leku. Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka kobiecego. Leku Elicea nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią bez uprzedniego rozważenia przez lekarza ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi jak lek na niego wpływa.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elicea: W przypadku zastosowania większej dawki leku Elicea niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego, nawet wówczas, gdy pacjent nie odczuwa żadnych objawów. Do objawów przedawkowania zalicza się: zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, drgawki, śpiączka, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżone ciśnienie krwi oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Na wizytę u lekarza lub do szpitala należy zabrać opakowanie leku Elicea.

Pominięcie dawki leku Elicea: W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek i przypomni sobie o tym tego samego dnia powinien natychmiast przyjąć lek. Następnego dnia kolejną dawkę należy przyjąć o normalnej porze. Nie należy przyjmować pominiętej dawki w nocy lub następnego dnia, ale kontynuować przyjmowanie leku o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Elicea: Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Elicea przez kilka tygodni.

Substancją czynną leku jest escytalopram. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg escytalopramu (w postaci 6,39 mg, 12,78 mg lub 25,56 mg escytalopramu szczawianu).

Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, krospowidon, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana oraz magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000 oraz triacetyna w otoczce.

Elicea zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Elicea.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Elicea, 10 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Czechy, 28 szt
Kupowali również