Hydroxyzinum VP (2 mg/ml), syrop, 200 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Hydroxyzinum VP (2 mg/ml), syrop, 200 ml

10,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na H

Objawy lęku, niepokoju i napięcia w przebiegu nerwic. Pomocniczo w organicznych chorobach z towarzyszącymi objawami niepokoju i lęku. Świąd na tle alergicznym (np. w przebiegu przewlekłej pokrzywki, atopowych i kontaktowych dermatoz). Jako lek uspokajający w okresie przygotowania do zabiegów chirurgicznych (m.in. w celu zniesienia lęku i niepokoju).

Hydroxyzinum VP jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób): silna senność.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 osób): ból głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku u pacjentów: z nadwrażliwością na którykolwiek składnik produktu; porfirią; ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT;  ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointe; w ciąży i karmiących piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum VP należy omówić to z lekarzem: 

  • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do drgawek lub zaburzeń rytmu pracy serca (arytmii);
  • gdy pacjent zażywa inne leki;
  • jeśli pacjent ma jaskrę, miastenię (męczliwość i osłabienie mięśni) lub otępienie;
  • gdy u pacjenta występują trudności w oddawaniu moczu lub osłabiona perystaltyka przewodu pokarmowego. 

Stosowanie leku Hydroxyzinum VP może być związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca, które mogą zagrażać życiu. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich zaburzeniach serca oraz o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), trudności z oddychaniem, utrata przytomności, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy także przerwać leczenie hydroksyzyną. Lek Hydroxyzinum VP może wpływać na wyniki testów alergicznych oraz testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną - nie należy go stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających wykonanie takich testów. Podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP należy unikać picia alkoholu.

Małe dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, nasenne); leki przeciwcholinergicznych (leki stosowane między innymi w zaburzeniach czynności jelit i w chorobach układu oddechowego); betahistyne (lek stosowany w chorobie Meniere’a); inhibitory cholinoesterazy (leki stosowane między innymi w leczeniu miastenii, choroby Alzheimer’a i jaskry); inhibitory monoaminooksydazy MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji); adrenaline (lek stosowany między innymi w silnych reakcjach alergicznych); fenytoine (lek stosowany w leczeniu padaczki); cymetydyne (lek stosowany w chorobach przewodu pokarmowego, między innymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy); leki metabolizowane przez jeden z enzymów wątrobowych nazywany CYP2D6 (są to między innymi beta-blokery stosowane np. w nadciśnieniu tętniczym, leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, które stosowane są np. w leczeniu depresji, lęku, nerwicy natręctw); leki hamujące działanie enzymów, takich jak dehydrogenaza alkoholowa oraz CYP3A4/5 (są to między innymi leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, leki blokujące kanały wapniowe, które stosowane są w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Nie należy przyjmować leku Hydroxyzinum VP, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu: zakażeń bakteryjnych (np. antybiotyki, takie jak erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna); zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna); chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol); psychoz (np. haloperydol); depresji (np. cytalopram, escytalopram); chorób układu pokarmowego (np. prukalopryd); alergii; malarii (np. meflochina); raka (np. toremifen, wandetanib); uzależnień od leków lub silnego bólu (metadon).

Przyjmowanie pokarmów i napojów nie ma wpływu na leczenie lekiem Hydroxyzinum VP. Alkohol nasila działanie leku Hydroxyzinum VP.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Hydroxyzinum VP nie wolno stosować w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią. Karmienie piersią należy przerwać, jeżeli konieczne jest zastosowanie leku Hydroxyzinum VP.

Lek Hydroxyzinum VP może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji – jeśli do tego dojdzie, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania w zależności od stanu i reakcji pacjenta określa lekarz. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum VP: Nigdy nie należy zażywać więcej, niż wynosi zalecana dawka. Jeśli pacjent przyjął lub zastosował zbyt dużą dawkę leku Hydroxyzinum VP, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, co ułatwi jego zidentyfikowanie. W razie przedawkowania można zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować EKG, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, takich jak wydłużenie odstępu QT czy torsade de pointes. Objawy przedawkowania leku Hydroxyzinum VP to: nudności, wymioty, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), gorączka, senność, zaburzenia odruchu źrenicznego, drżenie, splątanie lub omamy, a następnie może wystąpić obniżony poziom świadomości, depresja oddechowa, drgawki, niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowo-oddechowa. W przypadku przyjęcia razem z nadmierną ilością leku Hydroxyzinum VP jakichkolwiek innych leków lub substancji (np. alkoholu), należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Hydroxyzinum VP: W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednak, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hydroxyzinum VP: Lek Hydroxyzinum VP należy zawsze zażywać dokładnie tak, jak zalecił lekarz. W przypadku przerwania leczenia bez uzgodnienia tego z lekarzem, może dojść do nawrotu lub nasilenia się objawów, z powodu których lek był stosowany (lęku lub świądu).

Substancją czynną leku jest hydroksyzyny chlorowodorek. 

Pozostałe składniki to: maltitol ciekły, sodu benzoesan (E 211), glikol propylenowy, aromat Tutti-Frutti, woda oczyszczona, kwas solny stężony.

Hydroxyzinum VP zawiera maltitol ciekły. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu ciekłego. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Hydroxyzinum VP zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 50 ml (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Hydroxyzinum VP zawiera glikol propylenowy. Lek zawiera 5,16 mg glikolu propylenowego w 1 ml roztworu , co stanowi ekwiwalent 258 mg/ 50 ml. Przed podaniem leku dziecku w wieku poniżej 4 tygodni należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza gdy dziecko przyjmuje inne leki zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

Hydroxyzinum VP zawiera benzoesan sodu. Lek zawiera 2 mg soli kwasu benzoesowego w każdym 1 ml co odpowiada 100 mg/ 50 ml. Sól kwasu benzoesowego może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki o pojemności 120 ml: 48 dni Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki o pojemności 200 ml: 80 dni Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Hydroxyzinum VP, 2 mg/ml, syrop, 200 ml
Kupowali również