Ketotifen (Hasco) Syrop, (1 mg/5 ml), 100 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Ketotifen (Hasco) Syrop, (1 mg/5 ml), 100 ml

8,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Lek Ketotifen HASCO jest stosowany w zapobieganiu astmie oskrzelowej oraz w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek (sezonowego i całorocznego). Lek nie jest skuteczny w przerywaniu napadu astmy oskrzelowej.

Ketotifen HASCO, syrop to lek przeciwalergiczny (przeciwhistaminowy), zawierający substancję czynną ketotyfen. Jego działanie polega na hamowaniu uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. W sposób niekompetycyjny blokuje receptory histaminowe H1, tzn. zwiększenie stężenia histaminy nie osłabia działania leku. Hamuje rozwój nadreaktywności oskrzeli, co objawia się zmniejszeniem częstości występowania oraz ciężkości napadów astmy. W zapobieganiu astmie oskrzelowej osiągnięcie pełnego działania leczniczego może wymagać leczenia trwającego kilka tygodni.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 pacjentów na 100): - pobudzenie, drażliwość, bezsenność, nerwowość; objawy te obserwowano zwłaszcza u dzieci.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000): - zapalenie pęcherza moczowego, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): - zwiększenie masy ciała, uspokojenie polekowe.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): - rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężka postać rumienia wielopostaciowego), ciężkie reakcje skórne, drgawki, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Kiedy nie stosować leku Ketotifen HASCO:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na ketotyfen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli pacjent jednocześnie stosuje doustne leki przeciwcukrzycowe.

 

  • W celu osiągnięcia pełnego działania terapeutycznego ketotyfenu w zapobieganiu astmie oskrzelowej może być konieczne leczenie trwające kilka tygodni,
  • w początkowym okresie stosowania leku nie należy przerywać przyjmowania innych leków przeciwastmatycznych, szczególnie preparatów steroidowych (kortykosteroidy o działaniu ogólnym) i hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności nadnerczy; w takich przypadkach powrót do prawidłowej przysadkowo-nadnerczowej reakcji na stres może trwać do roku,
  • podczas stosowania ketotyfenu należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z padaczką w wywiadzie, ze względu na możliwość wystąpienia drgawek,
  • w razie konieczności lek Ketotifen HASCO należy odstawiać stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni; należy liczyć się z nawrotem objawów astmy,
  • w czasie leczenia lekiem Ketotifen HASCO wyniki wykonywanych testów alergicznych mogą być fałszywie ujemne, dlatego należy odstawić lek na kilka dni (3-4) przed wykonaniem tych testów.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Ketotyfen może nasilać działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (uspokajających, nasennych) i leków przeciwhistaminowych (np. niektórych leków przeciwalergicznych). Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może spowodować zmniejszenie liczby płytek krwi.

Lek Ketotifen HASCO może nasilać działanie alkoholu, dlatego podczas stosowania tego leku nie należy pić alkoholu. Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Ketotifen HASCO może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Ze względu na przenikanie ketotyfenu do mleka matki, nie należy stosować leku Ketotifen HASCO u kobiet karmiących piersią.

Podczas pierwszych kilku dni stosowania leku reakcje mogą ulec spowolnieniu, w związku z tym nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ketotifen HASCO: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Głównymi objawami przedawkowania są zawroty głowy, nadmierne uspokojenie i senność, splątanie i dezorientacja, przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, zapaść krążeniowo-oddechowa, śpiączka oraz zwłaszcza u dzieci nadpobudliwość lub drgawki. Należy zastosować leczenie objawowe. Jeśli lek został przyjęty w ciągu ostatniej godziny, zaleca się wywołanie wymiotów lub wykonanie płukania żołądka. Korzystne może być podanie węgla aktywowanego. W przypadku wystąpienia pobudzenia lub drgawek można podać krótko działające barbiturany lub benzodiazepiny, w przypadku śpiączki zastosować oddychanie kontrolowane i leki podtrzymujące czynność układu krążenia. W razie konieczności zalecane jest leczenie objawowe i monitorowanie czynności układu krążenia.

Pominięcie przyjęcia leku Ketotifen HASCO: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Ketotifen HASCO: Nagłe odstawienie ketotyfenu może spowodować nawrót objawów astmy. W razie konieczności lek należy odstawiać stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni, po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Substancją czynną leku jest ketotyfen 1 mg w postaci wodorofumaranu ketotyfenu 1,38 mg.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, sorbitol ciekły niekrystalizujący, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan dwunastowodny, glikol propylenowy, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy AR 0012/F, woda oczyszczona.

Lek Ketotifen HASCO zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Ketotifen HASCO zawiera sorbitol. Lek zawiera 2250 mg sorbitolu w 5 ml syropu. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

Lek Ketotifen HASCO zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Ketotifen HASCO zawiera glikol propylenowy. Lek zawiera 100 mg glikolu propylenowego w 5 ml syropu.

Lek Ketotifen HASCO zawiera sód. Sód pochodzi z substancji pomocniczej disodu fosforanu dwunastowodnego. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Chronić od światła. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Ketotifen Hasco, 1 mg/5 ml, syrop, 100 ml
Kupowali również