Lecalpin 10 mg, tabletki powlekane, 56 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lecalpin 10 mg, tabletki powlekane, 56 szt

Substancja czynna leku Lecalpin – lerkanidypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Leki te hamują napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego oraz naczyń krwionośnych prowadzących krew z serca na obwód (tętnice). Napływ wapnia do tych komórek powoduje skurcz mięśnia sercowego i zwężenie tętnic. Poprzez blokowanie napływu jonów wapnia, antagoniści wapnia osłabiają skurcz serca i rozszerzają tętnice oraz powodują obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

30,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lecalpin jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy i szyi, obrzęk okolicy kostek.

Rzadko: senność, osłabienie, uczucie zmęczenia, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wysypka, ból mięśni, oddawanie dużych ilości moczu, dławica piersiowa.

Bardzo rzadko, częstość nieznana: obniżenie ciśnienia tętniczego, które może spowodować omdlenie, reakcja alergiczna, obrzęk dziąseł, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obniżenie ciśnienia tętniczego, które może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie, częstsze niż zazwyczaj oddawanie moczu, ból w klatce piersiowej i zawał mięśnia sercowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych 
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy i szyi, obrzęk okolicy kostek.

Rzadko: senność, osłabienie, uczucie zmęczenia, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wysypka, ból mięśni, oddawanie dużych ilości moczu, dławica piersiowa.

Bardzo rzadko, częstość nieznana: obniżenie ciśnienia tętniczego, które może spowodować omdlenie, reakcja alergiczna, obrzęk dziąseł, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obniżenie ciśnienia tętniczego, które może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie, częstsze niż zazwyczaj oddawanie moczu, ból w klatce piersiowej i zawał mięśnia sercowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych 
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Kiedy nie stosować leku Lecalpin 
• jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
• jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna w związku ze stosowaniem leków należących do tej samej grupy co Lecalpin (takich jak amlodypina, nikardypina, felodypina, izradypina, nifedypina lub lacydypina) 
• jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby serca: 
• niekontrolowaną niewydolność serca 
• zwężenie drogi odpływu krwi z serca 
• niestabilną dławicę piersiową (dławica w spoczynku lub nasilającą się stopniowo) 
• jeśli u pacjenta wystąpił zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 4 tygodni 
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby lub nerek 
• jeśli pacjent stosuje leki będące inhibitorami izoenzymu CYP3A4: 
leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol, itrakonazol) 
antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna) 
leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir) 
• podczas jednoczesnego przyjmowania cyklosporyny 
• z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym 
• w przypadku ciąży, planowania ciąży lub u pacjentek w wieku rozrodczym, nie stosujących żadnej metody antykoncepcji 
• podczas karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lecalpin należy omówić to z lekarzem: 
- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca nazywaną zespołem chorego węzła zatokowego i pacjent nie ma wszczepionego rozrusznika serca 
- jeśli pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa). Lerkanidypina w bardzo rzadkich przypadkach powoduje zwiększenie częstości napadów, które mogą być dłuższe i cięższe. W pojedynczych przypadkach zgłaszano występowanie zawału serca 
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia dotyczące wątroby lub nerek lub pacjent jest poddawany dializoterapii.

Stosowanie u dzieci i młodzieży 
Nie zaleca się stosowania leku Lecalpin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Lecalpin a inne leki 
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przyjmowanie leku Lecalpin z niektórymi innymi lekami (patrz poniżej), może zmieniać działanie 
tych leków lub leku Lecalpin. 
Jest szczególnie ważne, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: 
- fenytoina lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki) 
- ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy) 
- midazolam (lek ułatwiający zasypianie) 
- cymetydyna w dawce większej niż 800 mg (lek stosowany w chorobie wrzodowej, niestrawności lub zgadze) 
- digoksyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń dotyczących serca) 
- terfenadyna lub astemizol (leki stosowane w przypadku alergii) 
- amiodaron lub chinidyna (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca) 
- metoprolol (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) 
- symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu).

Lecalpin z jedzeniem, piciem i alkoholem 
Nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego, ponieważ może to spowodować nasilenie działania leku.

W przypadku spożywania alkoholu podczas stosowania leku Lecalpin mogą wystąpić zawroty głowy/omdlenie, uczucie zmęczenia lub osłabienie. Jest to spowodowane znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego przez lek Lecalpin podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią 
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Lecalpin w przypadku ciąży, planowania ciąży lub u pacjentek w wieku rozrodczym, niestosujących żadnej metody antykoncepcji.

Nie należy stosować leku Lecalpin podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 
Lek Lecalpin nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Mogą jednak wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia i, rzadko, senność. Należy zachować ostrożność do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek Lecalpin.

Jak stosować lek Lecalpin 
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka leku Lecalpin o mocy 10 mg raz na dobę. Tabletkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem, ponieważ posiłek z dużą zawartością tłuszczu znacznie zwiększa stężenie leku we krwi.

W razie potrzeby lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki leku Lecalpin do 1 tabletki o mocy 20 mg raz na dobę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Tabletki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lecalpin 
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. 
Przyjęcie zbyt dużej dawki może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Może również dojść do utraty przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Lecalpin 
W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak tylko pacjent sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko przyjąć następną o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zawiera lek Lecalpin 
- Substancją czynną jest lerkanidypiny chlorowodorek. 
Lecalpin, 10 mg: jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

- Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, powidon (K-29/32), karboksymetyloskrobia sodowa typ A, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH-101) 
otoczka:

Lecalpin, 10 mg: Opadry II Yellow 85F32553: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Lek Lecalpin zawiera laktozę jednowodną 
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek Lecalpin 
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku kartonowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Lecalpin i co zawiera opakowanie
Lecalpin, 10 mg: żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o średnicy 6,5 mm, z linią podziału po jednej stronie i oznaczeniem „L” po drugiej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Kupujący Lecalpin, 10 mg, tabl.powl., 56 szt
Kupowali również