Zdjęcie produktu Moskine Kids

Moskine Kids Płyn na komary, kleszcze i meszki, Ikarydyna 10%, 80ml

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, komarów tropikalnych, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na odsłoniętą skórę. Okres działania odstraszającego przeciwko komarom i meszkom utrzymuje się do 5 h, przeciwko komarom tropikalnym do 3,5 godzin, natomiast kleszczom do 10 godzin.  

16,99

Kategorie:
WITAMINY I SUPLEMENTY » Dla dzieci
Komary i kleszcze
MOSKINE
Recepta na Zdrowie

Tagi:
dla dzieci, przeciw owadom, kleszcze

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, komarów tropikalnych, kleszczy i meszek. 

Przeciwskazania 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Produkt tylko do użycia zewnętrznego. 

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia. Nie należy nanosić produktu więcej niż 1 raz w ciągu dnia.

 

 

 

UWAGA 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę alkoholoodporną do gaszenia. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P510 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.  

Pierwsza pomoc: 
Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. 
Następstwa połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. Choremu zapewnić spokój i ciepło. Przepłukać usta wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem. 
Kontakt z oczami: Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych powiekach. Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem. 
Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem możliwe podrażnienie lub wysuszenie skóry. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Jeżeli objawy nie przemijają, skontaktować się z lekarzem 

Postępowanie z odpadami: 
Puste opakowania usuwać do pojemników na odpady komunalne. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji. 

Sposób użycia:  

Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Gdy wydajność zacznie spadać lub zostanie osiągnięty czas ochrony, należy zastosować produkt ponownie. Unikać bezpośredniego wdychania rozpylanego produktu lub rozpylania produktu na oczy. W przypadku dzieci do 12 roku życia, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych. Nie stosować na dłonie dzieci. Po powrocie do domu, umyć traktowaną skórę wodą i mydłem.  

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia. Nie należy nanosić produktu więcej niż 1 raz w ciągu dnia.  

Skład:  

Substancje czynne: 

Ikarydyna zaw.: 10,13 g/100g 

Podobne produkty do Moskine Kids VACO,plyn,na komary,klesz,mesz,Sensitive,80ml

Kupujący Moskine Kids VACO,plyn,na komary,klesz,mesz,Sensitive,80ml
Kupowali również