Pradaxa 75 mg, kapsułki twarde, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Pradaxa 75 mg, kapsułki twarde, 30 szt.

128,56

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Lek Pradaxa stosowany jest w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego u dorosłych.

Pradaxa to lek, który zawiera eteksylan dabigatranu jako substancję czynną. Jego działanie polega na blokowaniu substancji odpowiedzialnej za powstawanie zakrzepów krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów): zmiejszenie zawartości hemoglobiny we krwi (substancji w krwinkach czerwonych), nieprawidłowe parametry czynności wątroby w badaniach laboratoryjnych.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na eteksylan dabigatranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek.
 • jeśli u pacjenta aktualnie występuje krwawienie.
 • jeśli u pacjenta występuje choroba dowolnego z narządów wewnętrznych, która zwiększa ryzyko dużego krwawienia.
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień. Może być wrodzona, o nieznanej przyczynie lub spowodowana stosowaniem innych leków. 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub choroba wątroby, które mogą prowadzić do śmierci.
 • jeśli pacjent przyjmuje doustnie ketokonazol lub itrakonazol, leki stosowane w zakażeniach grzybiczych.
 • jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę, lek zapobiegający odrzuceniu przeszczepionego narządu.
 • jeśli pacjent przyjmuje dronedaron, lek zapobiegający nawrotom zaburzeń rytmu serca. 
 • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, rywaroksaban, apiksaban lub heparyna), z wyjątkiem zmiany leczenia przeciwzakrzepowego lub kiedy cewnik wprowadzony jest do naczynia żylnego lub tętniczego i do cewnika podawana jest heparyna w celu utrzymania jego drożności.
 • jeśli pacjentowi wszczepiono sztuczną zastawkę serca.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach. Na przykład: 

 • Leki obniżające krzepliwość krwi (np. warfaryna, fenprokumon, heparyna, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rywaroksaban) - Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. aspiryna).
 • Ziele dziurawca, lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji .
 • Leki przeciwdepresyjne nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny lub selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny.
 • Ryfampicyna lub klarytromycyna, oba antybiotyki .
 • Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron, dronedaron, chinidyna, werapamil) .
 • Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol), chyba, że leki te stosowane są wyłącznie na skórę. 
 • Leki zapobiegające odrzuceniu narządu po przeszczepie (np. takrolimus, cyklosporyna). 
 • Leki przeciwwirusowe, stosowane w leczeniu AIDS (np. rytonawir).
 • Leki stosowane w leczeniu padaczki (np. karbamazepina, fenytoina).

 

Nie wiadomo jaki wpływ dabigatran ma na przebieg ciąży i na nienarodzone dziecko. Nie należy stosować leku Pradaxa w trakcie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że jest to bezpieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny zapobiegać zajściu w ciążę podczas stosowania leku Pradaxa. W trakcie stosowania leku Pradaxa nie należy karmić piersią.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest dabigatran, który jest stosowany w postaci 75 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

 • Ponadto lek zawiera: kwas winowy, gumę arabską, hypromelozę, dimetykon 350, talk i hydroksypropylocelulozę.
 • Otoczka kapsułki zawiera: karagen, chlorek potasu, tytanu dwutlenek, indygokarmin, żółcień pomarańczową (E 110) i hypromelozę.
 • Czarny tusz do nadruków zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny i potasu wodorotlenek.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

Kupujący Pradaxa, 75 mg, kaps.twarde, 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również