Selgres Tabletki powlekane, 5 mg, 50 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Selgres Tabletki powlekane, 5 mg, 50 szt

18,42

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Selgres stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona i objawowego parkinsonizmu – we wczesnej fazie jako jedyny lek, w fazach późniejszych w skojarzeniu z lewodopą lub lewodopą i karbidopą.

Selgres należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy typu B. Wybiórczo zmniejsza aktywność jednego z enzymów znajdujących się w mózgu (monoaminooksydazy typu B), który odpowiedzialny jest za rozkładanie dopaminy. W wyniku działania leku dochodzi do zwiększenia ilości i wydłużenia czasu działania dopaminy w mózgu, a dzięki temu również do nasilenia i wydłużenia działania leków zawierających lewodopę, stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona (pozwala to na zmniejszenie dawek lewodopy średnio o około 30%).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób): - zawroty głowy, ból głowy - wolne bicie serca (rzadkoskurcz) - nudności - łagodne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób): - zmiany nastroju - łagodne przejściowe zaburzenia snu - szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy) - uczucie suchości w ustach
 • Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób): - niskie ciśnienie krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej (niedociśnienie ortostatyczne) - reakcje skórne
 • Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - nadmierny popęd płciowy (hiperseksualność) - zatrzymanie moczu

 

Kiedy nie stosować Selgres:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w skojarzeniu z: selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (np. fluoksetyna), inhibitorami zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny (SNRI) (wenlafaksyna), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, sympatykomimetykami, inhibitorami monoaminooksydazy (np. linezolid) i z opioidami (petydyna).
 • jeśli u pacjenta występuje czynny wrzód dwunastnicy lub żołądka.

 

Ostrzeżenia: 

 • Należy zachować ostrożność podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, ponieważ może to spowodować niedociśnienie (aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia należy wstawać powoli);
 • Selegilina wzmaga działanie lewodopy, dlatego działania niepożądane lewodopy mogą być bardziej nasilone, szczególnie u pacjentów, którzy stosują duże dawki lewodopy. U tych pacjentów leczenie będzie prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego. Dodanie selegiliny do leczenia lewodopą może powodować powstawanie ruchów mimowolnych i (lub) pobudzenie. Te działania niepożądane znikają po zmniejszeniu dawek lewodopy (jednoczesne stosowanie z selegiliną umożliwia zmniejszenie dawek lewodopy do około 30%); 
 • Jeśli selegilina jest stosowana w dawce większej niż zalecana (10 mg), może stracić swoje właściwości selektywnego inhibitora MAO-B i tym samym zwiększać ryzyko nadciśnienia; 
 • Szczególnie ostrożnie należy stosować lek Selgres u pacjentów z chwiejnym nadciśnieniem, zaburzeniami rytmu serca, ciężką dławicą piersiową, psychozą lub wcześniej występującymi wrzodami trawiennymi, ponieważ podczas leczenia może wystąpić nasilenie tych chorób;
 • Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących inhibitory MAO, w tym selegilinę, podczas znieczulenia ogólnego w trakcie zabiegów chirurgicznych, ponieważ selegilina może nasilać działanie leków stosowanych do znieczulenia ogólnego na ośrodkowy układ nerwowy. Zgłaszano przemijającą niewydolność oddechową i niewydolność krążenia, niedociśnienie i śpiączkę.
 • Zaleca się ostrożność w przypadku przyjmowania selegiliny z innymi substancjami i lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. 
 • Należy unikać równoczesnego spożywania alkoholu.

 

Leku Selgres nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty, a szczególnie: leki przeciwdepresyjne, leki nasenne, leki uspokajające, narkotyczne leki przeciwbólowe.

Nie zaleca się stosowania leku Selgres w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ponieważ selegilina może powodować zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta takie działanie niepożądane.

Doustnie. Zaleca się połykać tabletki, popijając niewielką ilością płynu. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz prowadzący. Niestosowanie się do zaleceń lekarza i przyjęcie większej dawki selegiliny jest niebezpieczne, gdyż po spożyciu pokarmów zawierających duże ilości tyraminy takich, jak sery fermentowane, ciasto drożdżowe, czerwone wino, piwo, może wystąpić znaczne nadciśnienie, pobudzenie psychoruchowe, ból głowy, senność. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jednoczesne stosowanie selegiliny i nieselektywnych inhibitorów MAO lub inhibitora MAO-A (moklobemid) wymaga bezwzględnego unikania potraw z dużą zawartością tyraminy. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Selgres: Przedawkowanie nie ma konkretnego obrazu klinicznego. Objawy przedawkowania mogą przypominać objawy obserwowane w przypadku nieselektywnych inhibitorów MAO (zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia). Objawy przedawkowania mogą narastać w ciągu 24 godzin i obejmować: pobudzenie, drżenie, naprzemienne niskie i wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia oddychania lub niewydolność oddechową, nasilone skurcze mięśni, bardzo wysoką gorączkę, śpiączkę i drgawki. Nie ma swoistego antidotum i leczenie powinno być objawowe. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Selgres należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Selgres: W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Selgres: Przerwanie stosowania leku Selgres może doprowadzić do nasilenia choroby, z powodu której jest stosowany.

Substancją czynną leku jest chlorowodorek selegiliny.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian. Skład otoczki: krzemionka koloidalna, hypromeloza, sodu dokuzynian, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, makrogol 6000, talk.

Selgres zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Kupujący Selgres, 5 mg, tabl.powl., 50 szt
Kupowali również