Seroxat 20 mg, tabletki powlekane, import równoległy, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Seroxat 20 mg, tabletki powlekane, import równoległy, 30 szt

30,27

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Seroxat stosowany jest w zaburzeniach lękowych i depresyjnych jak:

  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
  • zaburzenia lękowe z napadami lęku
  • fobia społęczna
  • zaburzenia stresowe pourazowe
  • zaburzenia lękowe uogólnione.

Paroksetyna należąca do SSRI i zawarta w leku Seroxat wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Lek zwiększa poziom serotoniny u osób z jego niedoborem.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące z częstością do 1 na 100 pacjentów): Jeżeli u pacjenta wystąpią nietypowe siniaki lub krwawienia, w tym krwawe wymioty lub krew w kale, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Jeżeli pacjent zauważy trudności w oddawaniu moczu, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Kiedy nie stosować leku Seroxat:

  • jeżeli pacjent przyjmuje leki nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO, w tym moklobemid i chlorek metylotioniny (błękit metylenowy)) lub jeżeli przyjmował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Lekarz poradzi pacjentowi, jak rozpocząć stosowanie leku Seroxat po zaprzestaniu stosowania inhibitorów MAO. 
  • jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciwpsychotyczne, takie jak tiorydazyna lub pimozyd. 
  • jeżeli pacjent ma uczulenie na paroksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Stosowanie tego leku należy omówić z lekarzem jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Seroxat lub są p/wskazane do łącznego stosowania. Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek, wątroby, serca, w przeszłości wystąpiły epizody maniakalne, zaburzenia krzepnięcia, cukrzyca, dieta niskosodowa.

Stosowanie tego leku może wiązać się z występowaniem myśli samobójczych lub myśli o samookaleczeniu - mogą one nasilić się u niektórych pacjentów.

Antydepresanty zwykle mają opóźniony początek działania, zwykle minimum 2 tygodnie.

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania paroksetyny.

U niektórych pacjentów stosujących paroksetynę obserwowano zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny.

Inne ostrzeżenia dotyczące tego leku opisane zostały w ulotce.

Decyzję o stosowaniu leku u osób młodszych niż 18 lat podejmuje lekarz.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Seroxat może wchodzić w interakcje z lekami jak: inhibitory MAO, tiorydazyna, pimozyd (połączenie p/wskazane); kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, inne NLPZ, tramadol, tryptany, suplementy diety z tryptofanem, lit, rysperydon, klozapina, rytonawir, dziurawiec zwyczajny, fentanyl, fenytoina, warfaryna, propafenon, metoprolol, prawastatyna, ryfampicyna, tamoksyfen.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Seroxat może obniżać zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn w związku z objawami, które mogą wystąpić (zawroty głowy, splątanie, senność, zaburzenia widzenia).

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Zaleca się, aby preparat był podawany, w trakcie posiłku. Tabletki należy połykać nie rozgryzając.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Seroxat: Nigdy nie należy przyjmować więcej tabletek, niż zalecił lekarz. Jeżeli pacjent (lub inna osoba) zażył za dużo tabletek leku Seroxat, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej. Należy pokazać im opakowanie z tabletkami.

Pominięcie przyjęcia leku Seroxat: Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. W razie pominięcia dawki i przypomnienia sobie o tym przed położeniem się spać, należy natychmiast ją przyjąć. Następnego dnia należy przyjąć dawkę jak zwykle. Jeśli pacjent przypomni sobie w nocy lub następnego dnia o pominięciu leku, nie powinien przyjmować pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest paroksetyna (20 mg) w postaci paroksetyny chlorowodorku półwodnego.

Inne składniki leku to: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A). Otoczka tabletki: Opadry White YS-1R-7003: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, Polisorbat 80.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Seroxat, 20 mg, tabl.powl.,(i.row),MDZ/PhP,Rumunia, 30 szt
Kupowali również