Solian Tabletki, 200 mg, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Solian Tabletki, 200 mg, 30 szt

60,62

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Solian jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Lek Solian występuje w postaci tabletek oraz tabletek powlekanych i zawiera jako substancję czynną amisulpryd. Amisulpryd jest lekiem przeciwpsychotycznym, neuroleptycznym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Amisulpryd jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym, a odróżnienie działań niepożądanych leku od objawów choroby podstawowej bywa niekiedy trudne. Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić także po stosowaniu innych neuroleptyków.

 • Często: bezsenność, niepokój, pobudzenie, objawy pozapiramidowe (np. drżenie i sztywność mięśni, hipokinezja, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja), przejściowe zwiększenie stężenia prolaktyny, ustępujące po odstawieniu leku (mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastia, ból sutków, zaburzenia szczytowania, impotencja), zwiększenie masy ciała.
 • Rzadko: senność w ciągu dnia, objawy ze strony przewodu pokarmowego (zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej).   

Więcej w ulotce dołączonej do leku.

Kiedy nie stosować leku Solian: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja alergiczna może się objawiać: wysypką, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, twarzy, gardła i języka; 
 • jeśli pacjent ma choroby nowotworowe, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny, np. gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi; 
 • jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy; 
 • jednocześnie z lewodopą;
 • u dzieci przed okresem pokwitania;
 • jednocześnie z lekami mogącymi wywołać poważne zaburzenia rytmu serca, prowadzące do śmierci, takimi jak: leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (jak chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol); inne leki, takie jak: bepridyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna.

 

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: 

 • pacjent ma choroby nerek; 
 • pacjent ma chorobę Parkinsona; 
 • pacjent ma napady drgawkowe (ataki padaczki); 
 • pacjent ma nieregularną czynność serca (rytm); 
 • pacjent ma chorobę serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca; 
 • pacjenta poinformowano, że miał udar mózgu; 
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi, gdyż stosowaniu leków takich jak Solian towarzyszy powstawanie zakrzepów krwi; 
 • pacjent ma cukrzycę lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy;
 • pacjent ma spowolnione bicie serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę); 
 • pacjenta poinformowano, że ma zmniejszone stężenie potasu we krwi; 
 • pacjent jest w podeszłym wieku: u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia. Należy zachować ostrożność stosując amisulpryd u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą wtórną związaną z otępieniem, gdyż wzrasta u nich ryzyko zgonu, w porównaniu do pacjentów nie leczonych lekami przeciwpsychotycznymi. Może być wymagane zmniejszenie dawki leku ze względu na niewydolność nerek; 
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi; 
 • pacjent ma ubytki pola widzenia i bóle głowy: mogą to być objawy łagodnego guza przysadki. Lekarz zleci badania i jeśli diagnoza zostanie potwierdzona, stosowanie leku Solian zostanie przerwane

 

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży. 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o preparatach ziołowych. Solian i inne leki stosowane jednocześnie mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie. W szczególności, nie należy przyjmować lewodopy, leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona, leków stosowanych w leczeniu nieregularnego rytmu serca, takich jak chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol i należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków: 

 • inne leki przeciwpsychotyczne stosowane w leczeniu chorób psychicznych; 
 • leki stosowane w leczeniu bólu ostrego, takie jak morfina; 
 • leki stosowane w leczeniu malarii, takie jak meflochina;
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca; 
 • klonidyna stosowana w leczeniu migreny, zaczerwienienia twarzy lub wysokiego ciśnienia krwi; 
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń snu, takie jak barbiturany lub benzodiazepiny; 
 • leki przeciwbólowe;
 • leki znieczulające;
 • leki przeciwhistaminowe, które wywołują senność; 
 • bromokryptyna, ropinirol;
 • klozapina, stosowana w leczeniu schizofrenii;
 • leki obniżające stężenie potasu we krwi

 

Lek Solian należy przyjmować z napojami bezalkoholowymi. Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Solian, gdyż może to wpływać na działanie leku. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Stosowanie leku Solian nie jest zalecane w czasie ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej antykoncepcji. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Solian.

Solian może powodować zmniejszenie czujności, senność i niewyraźne widzenie, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia takich objawów, należy przerwać wykonywane czynności.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej dawki leku Solian niż zalecana: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Solian, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne uzyskanie specjalistycznej pomocy lekarskiej. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić objawy, takie jak: niepokój lub drżenie, sztywność mięśni, senność, które mogą prowadzić do utraty przytomności.

Pominięcie zastosowania dawki leku Solian: W przypadku opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Solian: Należy kontynuować przyjmowanie leku Solian, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Nie należy przerywać stosowania leku Solian, tylko dlatego że pacjent poczuje się lepiej. Odstawienie leku może spowodować, że choroba nasili się lub powróci. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Solian, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Substancją czynną leku jest amisulpryd. Każda tabletka zawiera 200 mg amisulprydu.

Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, magnezu stearynian.

Lek Solian zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie – bez specjalnych wymagań. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Solian, 200 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również