Valzek 80 mg, tabletki, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Valzek 80 mg, tabletki, 28 szt.

12,21

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na V

Lek Valzek można stosować w leczeniu trzech różnych chorób:

- w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

- w leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca (zawale mięśnia sercowego). „Niedawny” oznacza okres od 12 godzin do 10 dni.

- w leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Lek Valzek stosuje się, jeśli nie można zastosować leków z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) lub jako dodatkowe leczenie oprócz inhibitorów ACE, jeśli nie można zastosować leków blokujących receptory β-adrenergiczne (inne leki stosowane w leczeniu niewydolności serca). Do objawów niewydolności serca należą duszność oraz obrzęki stóp i nóg z powodu nagromadzenia płynów. Są one spowodowane tym, że mięsień sercowy nie jest w stanie pompować krwi z dostateczną siłą, aby dostarczyć krew w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu.

Lek Valzek należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie tętnicze. Lek Valzek działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się, a ciśnienie tętnicze zostaje obniżone.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:  bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów,  często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100;  niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1000;  rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000;  bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;  nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej: Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (specyficznej reakcji alergicznej), takie jak:  obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,  trudności w oddychaniu lub połykaniu,  pokrzywka, swędzenie. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Valzek i skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Często  zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,  niskie ciśnienie tętnicze z objawami, takimi jak zawroty głowy i omdlenie po wstaniu lub bez takich objawów,  zaburzenia czynności nerek (objawy pogorszenia czynności nerek).

Niezbyt często  obrzęk naczynioruchowy,  nagła utrata przytomności (omdlenie),  uczucie wirowania (zawrót głowy pochodzenia błędnikowego),  ciężkie zaburzenia czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek),  kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii),  duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg (objawy  niewydolności serca),  ból głowy,  kaszel,  ból brzucha,  nudności,  biegunka,  uczucie zmęczenia,  osłabienie.

Nieznana  powstawanie pęcherzy na skórze (pęcherzowe zapalenie skóry),  reakcje alergiczne przebiegające z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić takie objawy jak gorączka, obrzęk i ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej),  fioletowo-czerwone plamki, gorączka, świąd (objawy stanu zapalnego naczyń krwionośnych),  nietypowe krwawienie lub występowanie sińców (objawy małopłytkowości),  ból mięśni,  gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek zakażenia (objawy małej liczby krwinek białych, tzw. neutropenii),  zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu (odsetek krwinek czerwonych we krwi), które może prowadzić do niedokrwistości w ciężkich przypadkach,  zwiększenie stężenia potasu we krwi (które może wywołać kurcze mięśni i zaburzenia rytmu serca w ciężkich przypadkach),  zwiększenie wartości parametrów czynnościowych wątroby (które może wskazywać na uszkodzenie wątroby), w tym zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi (które może spowodować żółty odcień skóry i oczu w ciężkich przypadkach),  zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy krwi (co może wskazywać na zaburzenia czynności nerek),  małe stężenie sodu we krwi (które może wywołać uczucie zmęczenia, dezorientację, drżenie mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może różnić się w zależności od choroby pacjenta. Na przykład takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynności nerek, obserwowano rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego niż u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub po niedawno przebytym zawale serca.

Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych pacjentów.

Kiedy nie stosować leku VALZEK

- jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;
- jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (nie zaleca się również stosowania leku Valzek we wczesnym okresie ciąży);
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie wolno stosować leku Valzek.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Valzek należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:  jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby;  jeśli stwierdzono ciężką chorobę nerek lub jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii;  w przypadku zwężenia tętnicy nerkowej;  jeśli pacjentowi przeszczepiono niedawno nerkę (pacjent otrzymał nową nerkę);  u pacjentów po zawale serca lub pacjentów z niewydolnością serca, lekarz może kontrolować czynność nerek;  jeśli stwierdzono ciężką chorobę serca, inną niż niewydolność serca lub zawał serca;  jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcją alergiczną, nazywaną obrzękiem naczynioruchowym po przyjęciu innego leku (w tym inhibitora ACE), należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania leku Valzek, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie i nigdy więcej go nie stosować;  jeśli pacjent stosuje leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi. Są to suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyny. Konieczna może być regularna kontrola stężenia potasu we krwi;  jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat i przyjmuje lek Valzek w skojarzeniu z innymi lekami blokującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron (lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze), lekarz będzie regularnie kontrolował czynność nerek i stężenie potasu we krwi;  jeśli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm (chorobę, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron) - w takim przypadku nie należy stosować leku Valzek;  w przypadku znacznej utraty płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków);  należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży - nie zaleca się stosowania leku Valzek we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany w tym okresie.  jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego : - inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE), takie jak enalapryl, lizynopryl, ramipryl, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia nerek w przebiegu cukrzycy, - aliskiren;  jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE w skojarzeniu z niektórymi innymi lekami, stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptora mineralokortykosteroidowego (np. spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami (np. metoprolol). Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu). Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Valzek.

 

Lek VALZEK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Działanie leku Valzek może być zmienione, jeśli jest on przyjmowany z pewnymi innymi lekami. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub w pewnych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty, w szczególności:  innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, szczególnie leków moczopędnych (diuretyków);  leków, które zwiększają stężenie potasu we krwi, w tym suplementów potasu lub substytutów soli kuchennej zawierających potas, leków oszczędzających potas i heparyn;  niektórych leków przeciwbólowych, nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ);  niektórych antybiotyków (z grupy ryfamycyny), leku stosowanego, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu (cyklosporyna) lub leku przeciwretrowirusowego, stosowanego w leczeniu zakażeń HIV/AIDS (rytonawir) - leki te mogą nasilać działanie leku Valzek;  litu (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych). Ponadto:  w przypadku leczenia po zawale serca, nie zaleca się leczenia skojarzonego z inhibitorami ACE (leki stosowane w leczeniu zawału serca);  w przypadku leczenia niewydolności serca nie zaleca się potrójnego skojarzenia z inhibitorami ACE i lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca). Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) inne środki ostrożności:  jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren;  jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE w skojarzeniu z niektórymi innymi lekami, stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptora mineralokortykosteroidowego (np. spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami (np. metoprolol).

 

VALZEK z jedzeniem i piciem

Lek Valzek można stosować niezależnie od posiłków.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.  Należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Valzek przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Valzek. Nie zaleca się stosowania leku Valzek we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on być bardzo szkodliwy dla dziecka, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.  Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Valzek u kobiet karmiących piersią - lekarz może zalecić inny lek, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi, obsługiwania maszyn albo wykonywania innych czynności wymagających koncentracji uwagi, każdy pacjent powinien zorientować się, jak lek Valzek na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, lek Valzek może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Lek Valzek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać najlepsze rezultaty i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie dostrzegają żadnych objawów z nim związanych. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Dlatego szczególnie ważne jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Lek Valzek można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek Valzek należy połykać, popijając szklanką wody. Lek Valzek należy zażywać codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku VALZEK

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się bezzwłocznie skontaktować z lekarzem i położyć się. W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

 

Pominięcie zastosowania leku VALZEK

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora kolejnej dawki, należy pominąć opuszczona dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku VALZEK

Zaprzestanie leczenia lekiem Valzek może spowodować nasilenie choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

substancja czynna: Każda tabletka Valzek, 80 mg zawiera 80 mg walsartanu (Valsartanum).

substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan bezwodny Krospowidon Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC, w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Valzek, 80 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również