Regulamin

Regulamin świadczenia usług w portalu www.recepta.pl (dalej: Portal)

INFORMACJA O PORTALU:

 1. Portal działający pod adresem www.recepta.pl prowadzony jest przez spółkę Recepta.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000567026, NIP 9471985566, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.
 2. W ramach Portalu udostępniane są usługi Internetowego Systemu E-commerce, a także treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.
 3. Korzystanie z treści zawartych w Portalu nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Portalu jest niezbędna dla skorzystania z Internetowego Systemu E-commerce.

 

INFOLINIA: 42 200 75 75 (opłata według stawki Twojego operatora)
e-mail: pomoc@recepta.pl
Recepta.pl Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Administrator Portalu – Spółka Recepta.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Recepta.pl Sp. z o.o.) przy ulicy Zbąszyńskiej 3.
 2. Dane osobowe użytkowników Portalu wykorzystywane są przez Administratora Portalu w celu:
  • świadczenia usługi Internetowego Systemu E-commerce;
  • wysyłania newslettera www.recepta.pl, informującego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Portalu, a także zawierającego materiały informacyjne i marketingowe z zakresu ochrony zdrowia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika w celu skorzystania z Internetowego Systemu E-commerce nie wymaga jego odrębnej zgody.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu realizacji pozostałych usług Portalu wymaga zgody użytkownika.
 5. Dane osobowe użytkowników są udostępniane przez Administratora Portalu wyłącznie innym podmiotom z grupy kapitałowej Pelion S.A. (Pelion Healthcare Group), której członkiem jest Recepta.pl Sp. z o.o., wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień w Internetowym Systemie E-commerce oraz przesyłania - drogą email - informacji o rabatach i aktualnej ofercie Portalu, jak również materiałów informacyjno-marketingowych o tematyce zdrowotnej.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkowników Portalu jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.recepta.pl w zakładce "Mój Profil". Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 7. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135).

 

Świadczenie usługi Internetowego Systemu E-commerce.

OFERTA

 1. Ofertą Internetowego Systemu E-commerce objęte są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne (zwane dalej łącznie "Produktami"), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Internetowy System E-commerce pozwala użytkownikowi na składanie zamówień na Produkty objęte ofertą Portalu, w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego aptece ogólnodostępnej. Zakupy w ramach Internetowego Systemu e-commerce dokonywane są w ten sposób, że użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem Portalu, zaś zakup zamówionych produktów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są przez niego w lokalu wybranej przez niego - spośród wskazanych na Portalu – apteki znajdującej się na terenie Polski.
 3. Sprzedaż produktów w ramach Internetowego Systemu E-commerce nie jest sprzedażą wysyłkową. Po złożeniu zamówienia z opcją odbioru produktów w wybranej aptece, zakup zamówionych produktów i zapłata ceny dokonywane są w lokalu apteki.
 4. Produkty dostępne w ramach Internetowego Systemu E-commerce są oferowane i sprzedawane przez poszczególne apteki, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są w lokalu aptece ogólnodostępnej wybranej przez użytkownika spośród wskazanych w Portalu.
 5. Produkty oferowane w ramach systemu e-commerce przechowywane są w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich określonych przez producentów tych produktów wymagań jakościowych.
 6. Recepta.pl Sp. z o.o. udostępnia jedynie Portal. Recepta.pl Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą produktów dostępnych w ramach Internetowego Systemu E-commerce.
 7. Przedmiotem jednorazowego zamówienia mogą być produkty w łącznej cenie nie niższej niż 20 zł. Klient może dokonać zakupu nie przekraczającego 3 jednostkowych opakowań danego produktu w zakresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W zakresie produktów zawierających pseudoefedrynę, kodeinę lub dekstrometorfan limit zamówień wynosi 1 (jedno) opakowanie. W przypadku produktów, których podaż nie pozwala na zaspokojenie popytu, mogą być wprowadzane dodatkowe limity zamówień. W sytuacji powzięcia przez Recepta.pl Sp. z o.o. podejrzenia, że klient dokonuje zamówień produktów w ilościach przekraczających jego własne potrzeby lub zamawia produkty, których łączne stosowanie może powodować interakcje niebezpieczne dla zdrowia pacjenta, Recepta.pl Sp. z o.o. może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu możliwości dokonywania zamówień przez tego klienta.
 8. Niezależnie od pkt 7 powyżej, farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany oferty Internetowego Systemu E-commerce w każdym czasie.


CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI.

 1. Składając zamówienie, użytkownik Portalu nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją.
 2. Wszystkie ceny podawane w Internetowym Systemie E-commerce są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 3. Płatność ceny zamówionych produktów dokonywana jest w aptece gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z akceptowaną w danej aptece formą płatności.
 4. Na żądanie klienta apteka, w której dokonany został zakup Produktów, wystawi fakturę VAT.
 5. Apteka realizująca zamówienie wyda zamawiane produkty nie objęte refundacją w cenie nie wyższej niż cena określona podczas dokonania zamówienia.
 6. Cena produktów objętych refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zamówionego produktu w aptece na podstawie weryfikacji przez farmaceutę recepty oraz uprawnień refundacyjnych pacjenta i może odbiegać od ceny zdefiniowanej przez samego pacjenta w Portalu.


ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.recepta.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Klient każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o jego przewidywanym terminie odbioru we wskazanej aptece.
 3. Internetowy System E-commerce umożliwia odbiór zamówionych produktów w aptece wybranej przez użytkownika w terminie nie dłuższym niż:

1)       48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku potwierdzenia dokonanego w dni robocze,

2)       72 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokonanego w soboty, niedziele i święta.

 1. Zamówione Produkty będą dostępne w wybranej przez użytkownika aptece przez okres 7 dni następujących po upływie terminu określonego w pkt 3.1 lub 3.2 powyżej.
 2. Wskazane w pkt 3 powyżej terminy odbioru zamówionych produktów mogą ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku braku produktów w aktualnej ofercie apteki, o czym użytkownik zostanie powiadomiony w treści informacji o możliwości realizacji zamówienia, przesłanej mu zgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej.


ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA I PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Biorąc pod uwagę, że Internetowy System E-commerce nie stanowi sprzedaży wysyłkowej, produkty zamówione w Internetowym Systemie E-commerce podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:
  • produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji. Zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania (art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się z daną apteką i ustalić warunki zwrotu.
  • pozostałe produkty (np. produkty higieniczne, pielęgnacyjne, kosmetyki) nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), klient uprawniony jest do złożenia reklamacji bezpośrednio w aptece.
 2. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez aptekę dokonującą sprzedaży niezwłocznie na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.


TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE ZAWARTE NA PORTALU

 1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego świadczenia zdrowotnego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności, brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.
 2. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.


WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa z aktywną obsługą języka JavaScript (np. InternetExplorer, Firefox, Opera). Przeglądarka powinna akceptować także pliki "cookies".
 2. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu, i jest określone w Polityce Prywatności Portalu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej istotnej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.