Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 20 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Olicard 40 retard 40 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 20 szt.

19,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Olicard 40 retard jest stosowany w celu zapobiegania napadom dławicy piersiowej w przebiegu stabilnej choroby wieńcowej.

Olicard 40 retard występuje w postaci białych, nieprzezroczystych kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu, zawierających peletki cukrowe. Olicard 40 retard należy do grupy farmakoterapeutycznej: leki rozszerzające naczynia w chorobach serca; nitraty. Substancja czynna w leku poprawia ukrwienie serca, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym są bóle głowy, które stopniowo ulegają zmniejszeniu w trakcie kontynuacji leczenia.

 • Bardzo często (wystąpiły u co najmniej 1 na 10 pacjentów) obserwowano: ból głowy
 • Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów) obserwowano: zawroty głowy, zmęczenie
 • Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) obserwowano: uderzenia gorąca
 • Następujące działania niepożądane obserwowano z częstością, która nie może być określona na podstawie dostępnych danych: senność, nasilenie lub wystąpienie dławicy piersiowej, zwolnienie pracy serca z zaburzeniami rytmu serca, spadki ciśnienia tętniczego w czasie przyjmowania pozycji stojącej, przyspieszenie pracy serca, omdlenia, zapaść krążeniowa, nudności, wymioty, skórne reakcje nadwrażliwości, ciężka choroba zapalna skóry (złuszczające zapalenie skóry)

Nie należy przyjmować leku Olicard 40 retard w przypadku: 

 • uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną (monoazotan izosorbidu), inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ostrej niewydolności krążenia (wstrząs, zapaść krążeniowa)
 • wstrząsu wywołanego niewydolnością serca (wstrząsu kardiogennego), jeśli zastosowane zabiegi nie pozwoliły przywrócić odpowiednio wysokiego ciśnienia napełnienia w sercu (lewokomorowe ciśnienie końcoworozkurczowe)
 • bardzo niskiego ciśnienia tętniczego krwi (znacznego niedociśnienia) tzn. przy wartości ciśnienia skurczowego poniżej 90 mmHg

Podczas stosowania leku Olicard 40 retard nie należy przyjmować leków przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, zawierających jako substancję czynną inhibitor 5-fosfodiesterazy, tj. sildenafilu, wardenafilu lub tadalafilu, ponieważ może to spowodować znaczne obniżenie ciśnienia krwi.

Lek Olicard 40 retard nie jest przeznaczony do leczenia nagłych bólów serca (np. ostrego napadu dławicy piersiowej) oraz ostrego zawału serca.

Należy zachować ostrożność stosując lek Olicard 40 retard w przypadku: 

 • choroby mięśnia sercowego przebiegającej ze zmniejszeniem objętości serca (kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu), zaciskającego zapalenia osierdzia lub tamponady worka osierdziowego (wypełnienia jamy osierdzia krwią lub innym płynem)
 • niskich wartości ciśnienia napełniania, np. w ostrym zawale serca lub pogorszeniu czynności lewej komory (niewydolności lewokomorowej serca); należy unikać spadków ciśnienia skurczowego krwi poniżej 90 mmHg
 • zwężenia zastawek lewej komory (zastawki aortalnej i(lub) zastawki mitralnej)
 • skłonności do zaburzeń w zakresie regulacji układu krążenia przy spadku ciśnienia krwi (ortostatyczne zaburzenia krążenia)
 • chorób przebiegających z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (dotychczas obserwowano dalszy wzrost ciśnienia jedynie po dożylnym podaniu dużych dawek nitrogliceryny – związku podobnego chemicznie) 

Zastosowanie leku Olicard 40 retard może spowodować przemijające niedotlenienie i niedokrwienie mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową serca.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Do nasilenia działania obniżającego ciśnienie krwi dochodzi w wyniku stosowania: 

 • innych leków rozszerzających naczynia krwionośne 
 • leków obniżających ciśnienie krwi (np. β-adrenolitycznych, leków z grupy antagonistów wapnia, inhibitorów konwertazy angiotensyny [ACE]) 
 • leków stosowanych w chorobach psychicznych, takich jak depresja, oraz neuroleptyków (stosowanych w leczeniu głównie schizofrenii i innych psychoz) 
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń erekcji, które jako substancję czynną zawierają inhibitor 5-fosfodiesterazy, np. sildenafil, wardenafil, tadalafil 

Olicard 40 retard stosowany jednocześnie z dihydroergotaminą może spowodować wzrost jej stężenia we krwi i tym samym nasilić jej działanie podwyższające ciśnienie krwi.

Jednoczesne przyjęcie tego leku z alkoholem może spowodować zbyt duże obniżenie ciśnienia krwi.

Z uwagi na brak danych w zakresie stosowania leku u kobiet w ciąży oraz konieczność zachowania w ich przypadku szczególnej ostrożności, w okresie ciąży można przyjmować preparat Olicard 40 retard tylko na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego. Również podczas karmienia piersią, można stosować Olicard 40 retard tylko na wyraźne zalecenie lekarza, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki.

Podczas leczenia lekiem Olicard 40 retard, zwłaszcza na początku leczenia, przy zwiększaniu dawki leku, przy zmianie na inny produkt oraz przy równoczesnym spożywaniu alkoholu mogą wystąpić zawroty głowy, senność lub zmęczenie. Należy brać to pod uwagę rozważając prowadzenie pojazdu lub obsługę maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Kaspułkę należy połykać w całości.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Olicard 40 retard: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Olicard 40 retard należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ponieważ dotychczas nie zanotowano żadnego przypadku przedawkowania leku Olicard 40 retard, można opisać jedynie możliwe objawy związane z przedawkowaniem leku. Zależnie od stopnia przedawkowania może wystąpić znaczny spadek ciśnienia krwi (hipotonia) z przyspieszeniem akcji serca, ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy i uczucie zamroczenia, uderzenia gorąca, nudności, wymioty i biegunka.

Pominięcie przyjęcia leku Olicard 40 retard: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy w takim wypadku kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym schematem.

Substancją czynną leku jest 40 mg monoazotanu izosorbidu. 

Pozostałe składniki to: sacharoza, skrobia kukurydziana, etyloceluloza, talk. Skład otoczki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Lek Olicard 40 retard zawiera w jednej kapsułce 206,4 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Olicard 40 retard, 40 mg,kaps.o przedl.uw,tw,20 szt,bl(2x10)
Kupowali również