Salmex (500mcg+50mcg)/dawkę, proszek do inhalacji, 60 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Salmex (500mcg+50mcg)/dawkę, proszek do inhalacji, 60 dawek

110,16

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lekarz przepisał ten lek pacjentowi w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu występującym w:

 • astmie,
 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

W celu zapewnienia prawidłowej kontroli astmy lub POChP Salmex musi być stosowany każdego dnia, zgodnie z zaleceniem lekarza. Salmex nie działa w opanowaniu nagłych napadów duszności lub świstów w drogach oddechowych, wtedy konieczne jest doraźne zastosowanie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela.

Lek Salmex jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu propionian. Salmeterol należy do grupy leków nazywanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela (działanie utrzymuje się przynajmniej 12 godzin). Umożliwia on w drogach oddechowych łatwiejszy przepływ powietrza do płuc i z płuc. Flutykazonu propionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, które zmniejszają obrzęk i podrażnienie płuc.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę leku  zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

 • Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób) Ból głowy - jego nasilenie zazwyczaj zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) odnotowano zwiększoną częstość występowania przeziębień.
 • Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób) Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte, wypukłe wykwity) w jamie ustnej i gardle. Również ból języka, chrypka i podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i natychmiastowe wyplucie wody i (lub) umycie zębów po przyjęciu każdej dawki. Lekarz może przepisać lek przeciwgrzybiczy w celu leczenia pleśniawek. Bóle, obrzęk stawów i ból mięśni. Skurcze mięśni. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) zgłaszano również poniższe częste działania niepożądane: Powstawanie siniaków i złamania. Zapalenie zatok (uczucie napięcia lub pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym bólem). Zmniejszone stężenie potasu we krwi (może powodować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, skurcze).
 • Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób) Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów chorych na cukrzycę konieczne może być częstsze badanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie dotychczasowego leczenia przeciwcukrzycowego. Zaćma (zmętnienie soczewki oka). Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).  Uczucie drżenia i szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj nie są groźne i ich nasilenie zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia. Ból w klatce piersiowej. Uczucie niepokoju (działanie to występuje głównie u dzieci). Zaburzenia snu. Alergiczna wysypka skórna.
 • Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, które nasilają się bezpośrednio po zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler. W takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie inhalatora z lekiem. Należy zastosować inhalator z szybko działającym lekiem łagodzącym objawy i ułatwiającym oddychanie oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Salflumix Easyhaler może zaburzać prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez długi okres. Obejmuje to następujące działania: - spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, - zmniejszenie masy kostnej, - jaskra, - przyrost masy ciała, - zaokrąglona (księżycowaty kształt) twarz (zespół Cushinga). Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występuje którekolwiek z tych działań niepożądanych oraz upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku niezbędną do kontrolowania objawów astmy. Zmiany zachowania, takie jak nadmierna aktywność i drażliwość (działania te występują głównie u dzieci). Nierówne lub nieregularne bicie serca, lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy poinformować lekarza, ale nie przerywać stosowania leku, chyba że lekarz zaleci przerwanie stosowania. Zakażenie grzybicze przełyku, które może spowodować trudności z połykaniem.
 • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci. Nieostre widzenie.

Nie stosować leku Salmex, jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na laktozę jednowodną, substancję pomocniczą leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy rozpoczynać stosowania leku w przypadku zaostrzenia astmy lub znaczącego pogorszenia kontroli astmy. Jeśli po rozpoczęciu stosowania leku Salmex nastąpi pogorszenie objawów astmy lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, pacjent powinien kontynuować leczenie i skontaktować się z lekarzem. Lekarz będzie ściśle nadzorował leczenie w przypadku takich schorzeń, jak; 

 • choroby serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca,
 • nadczynność tarczycy,
 • wysokie ciśnienie krwi, 
 • cukrzyca (lek może zwiększać stężenie glukozy we krwi), 
 • małe stężenie potasu we krwi, 
 • gruźlica aktualnie leczona lub przebyta

 

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salmex należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków: 

 • leków z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol, propranolol, sotalol). Beta-adrenolityki są najczęściej stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca. 
 • leków przeciwwirusowych (np. rytonawir) i leków przeciwgrzybiczych (np. ketokonazol i itrakonazol). Niektóre z tych leków mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych, w tym nieregularnego bicia serca, lub może nasilać występujące objawy niepożądane. 
 • kortykosteroidów (doustnie lub we wstrzyknięciach). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował takie leki, może to zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz oceni, czy pacjentka może przyjmować lek Salmex w tym okresie.

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Salmex miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Wziewnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salmex: Ważne jest, aby przyjmować lek Salmex zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Po zastosowaniu dawki większej niż zalecana, mogą wystąpić objawy niepożądane takie jak: – przyspieszenie czynności serca, – drżenia, – ból głowy, – osłabienie mięśni, bóle stawów. W przypadku stosowania większych dawek przez długi okres należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ duże dawki leku mogą powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Salmex: W przypadku pominięcia dawki leku Salmex należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń lekarza. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Salmex: Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Salmex codziennie, do momentu aż lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Salmex ani samodzielnie zmniejszać jego dawki.

Substancjami czynnymi leku są: salmeterol (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i flutykazonu propionian. Jedna dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i odpowiednio 100, 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna, która zawiera białka mleka.

Lek Salmex zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Salmex, (500 mcg+50 mcg)/dawke, prosz.do inhal., 60 dawek
Kupowali również