Klabax 250 mg, tabletki powlekane, 14 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Klabax 250 mg, tabletki powlekane, 14 szt

20,23

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Klabax jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy: 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok), 
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), 
 • ostre zapalenie ucha środkowego, 
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie), 
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie.

 

Klabax zawiera substancję czynną – klarytromycynę. Jest ona antybiotykiem makrolidowym, który hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić: Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia smaku), przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, sporadycznie zapalenie wątroby.

Więcej w ulotce dołączonej do leku.

Kiedy nie należy podawać leku Klabax:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub azytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli pacjent stosuje alkaloidy sporyszu w postaci tabletek (takie jak ergotamina lub dihydroergotamina) lub stosuje alkaloidy sporyszu w migrenie w postaci wziewnej.
 • jeśli pacjent stosuje terfenadynę lub astemizol (leki często stosowane w katarze siennym lub w alergii), cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności żołądka), pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca. Należy porozmawiać z lekarzem w celu uzyskania porady co do podania innych leków. 
 • jeśli pacjent stosuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • jeśli pacjent stosuje lowastatynę lub symwastatynę (leki z grupy statyn – inhibitorów reduktazy HMG-CoA, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu (rodzaj tłuszczu) we krwi). 
 • jeśli pacjent stosuje midazolam w postaci doustnej (lek uspokajający). 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemię lub hipomagnezemię).
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby ze współistniejącą chorobą nerek. 
 • jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zaburzenia rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes) lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie (zapis EKG - rejestracja czynności elektrycznej serca) zwane ,,zespołem wydłużonego odstępu QT”. 
 • jeśli pacjent stosuje tikagrelor lub ranolazynę (stosowane w zawale serca, bólu w klatce piersiowej lub dusznicy bolesnej). 
 • jeśli pacjent stosuje kolchicynę (zwykle w leczeniu dny moczanowej) 
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający lomitapid.

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Klabax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli: 

 • pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży; 
 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek; 
 • u pacjenta występuje oporność na inne antybiotyki, takie jak klindamycyna, linkomycyna; 
 • u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, spowolnienie czynności serca;

Ponadto podczas stosowania leku Klabax może wystąpić: 

 • oporność krzyżowa bakterii (bakterie niewrażliwe na działanie klarytromycyny mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe oraz linkomycynę i klindamycynę); 
 • lekooporność bakterii (np. leczenie zakażenia Helicobacter pylori może doprowadzić do wyodrębnienia się drobnoustrojów opornych na działanie leków).

Jeśli wystąpią objawy świadczące o uszkodzeniu narządu słuchu lub błędnika (patrz punkt 4), zaleca się wykonanie odpowiednich badań kontrolnych po zakończeniu leczenia.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klabax jest przeciwwskazane: 

 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie) 
 • astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii) 
 • cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)
 • pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych) 
 • tikagrelor, ranalazyna (leki stosowany w chorobach serca i krążenia)
 • kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • statyny − lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi) 
 • midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności)

 

Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub na czczo.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku, ponieważ bezpieczeństwo stosowania klarytromycyny w ciąży lub podczas karmienia piersią nie jest znane. Klabax może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka ludzkiego, kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując lek Klabax. 

Lek może powodować zawroty głowy, splątanie i dezorientację, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klabax: W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Klabax, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zażycie większej dawki leku Klabax niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

Pominięcie zastosowania leku Klabax: W przypadku pominięcia dawki należy ją zastosować tak szybko, jak tylko możliwe, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klabax: W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

Substancją czynną leku jest klarytromycyna. Jedna 250 mg tabletka powlekana leku Klabax zawiera 250 mg klarytromycyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu stearynian, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy oraz substancja powlekająca Opadry 20H 52875 zawierająca hypromelozę, hydroksypropylocelulozę, glikol propylenowy, wanilinę, tytanu dwutlenek (E171), talk i żółcień chinolinową - lak (E104).

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Klabax, 250 mg, tabl.powl., 14 szt,bl(1x14)
Kupowali również